Go to Top

Програмиране със C# и .NET

 

 

kurs po programirane na C# .NET

 

Какво е C#?

C# е обектно-ориентиран език за програмиране, разработен от Microsoft, като част от софтуерната платформа .NET. Стремежът още при създаването на C# езика е бил да се създаде един прост, модерен, обектно-ориентиран език с общо предназначение.

C# е един от най-добрите и търсени езици за програмиране в световен мащаб. Според статистика на  stackoverflow за 2017-та година, C# е в челната десетка на най-популярните и обичани езици за програмиране в световен мащаб. Той е третият най-търсен език за програмиране в сферата на уеб и десктоп програмирането и в челната десетка на най-любими и търсени езици за програмиране дори за мобилни технологии, благодарение на Замарин. Също така,  програмистите с този език са на трето място по най-високо заплащане в Европа и Англия.

Цел на курса по програмиране със C# и .NET:

Курса има за цел да запознае курсистите с основите на програмирането. Изучават съвсем начални понятия от алгоритмичното програмиране, езика C#, средата за разработка Visual Studio, типове данни в програмирането, променливи и работа с тях, програмни оператори, аритметични изрази, средства за четене и писане на конзолата, условни конструкции за управление (if, if-else и switch-case) и различни видове цикли (while, do-while, for, foreach).

Чрез много практика и решаване на задачи се развива алгоритмичното мислене и умения за решаване на задачи, като се трупа практика при писането на програмен код. Също така се изграждат базови умения за тестване и дебъгване.

За кого е предназначен курсa:

Курсът е предназначен, както за абсолютно начинаещи в програмирането, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

Лектор на курса: Светослав Чонков и Мартин Маринов. Повече информация – тук.

Мащаб на групата:

Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

Продължителност на курса:

Курса е с обем от 100 учебни часа и е с продължителност три месеца. Занятията се провеждат два пъти в седмицата.

Цена и заплащане на курса:

Цена: 750 лв.

Курсът може да бъде заплатен на две вноски. Първата се внася при записването(400 лева), а втората(350 лева) след първият месец от обучението.

Ползване на личен лаптоп:

Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп от центъра.

Издаване на Сертификат:

Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат. Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението.

Безплатен хостинг план за срок от 12 месеца:

Всеки курсист получава хостинг за 12 месеца от нашите партньори SuperHosting.bg

Записване и график на курсовете по „Програмиране със C# и .NET“ тук!

Учебна програма на курса по „Програмиране със C# и .NET “ :

1. Въведение в курса

-Информация за курса;
-Програма;
-Изисквания;
-Защо С#?
-Нужни ресурси/софтуер за курса.

2. Основи на Source Control системите

-Запознаване какво е Source Control система;
-Защо трябва да ползваме задължително?
-Коя от всички да използвам?
-Демонстрация + Упражнение /ползване в реална обстановка.

3. Въведение в програмирането

-Какво е компютърно програмиране?
-Нашата първа програма;
-Какво е .NET Framework?
-Какво е Visual Studio?
-Какво е MSDN библиотека?

4. Примитивни типове данни и променливи

-Кои са примитивните типове данни?
-Как да ги използваме?
-Деклариране и използване на променливи;
-Null типове.

5. Оператори и изрази

-Оператори в С#;
-Аритметични;
-Логически;
-Побитови;
-Оператори за сравнение;
-Оператори за присвояване;
-Други оператори;
-Явно и неявно конветиране на данни;
-Изрази.

6. Вход и изход от конзолата

-Принтиране върху конзолата;
-Отпечатване на стрингове и числа;
-Прочитане от конзолата;
-букви/символи;
-стрингове;
-Прочитане от конзолата и конвентиране в число;
-И много упражнения.

7. Workshop – конзолни игри

-Как се правят конзолни игри?
-Дали всъщност сме играли на такива ? (Змията/Арканоид..)
-И логиката, която стои зад тях.

8. Условни конструкции

-Оператори за сравнение;
-Логически оператори;
-Условни конструкции с if/if-else/;
-Вложени условни конструкции;
-Switch case конструкция.

9. Цикли

-Какво е цикъл в програмирането?
-Какви цикли съществуват (while/do-while/for/foreach) и защо са ни полезни?
-Какви помощни оператори за цикли имаме?
-Вложени цикли.

10. Масиви

-Деклариране и създаване на масив;
-Достъпване на елементите на масива;
-Вкарване на елементи и Отпечатване на масив;
-Итериране на масива чрез for и foreach;
-Динамични масиви;
-Как се копира масив в друг масив?

11. Матрици и многомерни масиви

-Какво е матрица и многомерен масив?
-Как да ги декларираме?
-Как да ги използваме?
-Назъбени масиви;
-Декларация;
-Използване;
-Класът Array;
-Сортиране;
-Динамично търсене.

12. Методи

-Какво е метод? Защо да го използваме?
-Деклариране и създаване на метод;
-Извикване на метод;
-Методи с параметри;
-Изпращане на параметри;
-Връщане на обработени стойности;
-Най-добри практики.

13. Бройни системи

-Видове бройни системи, защо трябва да ги знаем?
-Двоични и десетични числа;
-Шестнадесетични числа;
-Превръщане от една към друга бройна система;
-Представяне на числата;
-Положителни и отрицателни числа;
-Числа с плаваща запетая;
-Представяне на текст в двоичен вид/Както компютрите го разбират.

14. Използване на класове и обекти

-Какво е обект?
-Какво е клас?
-Класове в С#;
-Деклариране;
-Свойства и полета;
-Инстанции и статични класове/методи/свойства;
-Конструктори;
-Енумерации;
-Структури;
-Неймспейсове;
-Random класът;
-Запознаваме с използваните .NET класове.

15. Стрингове и текстообработка

-Какво е стринг?
-Операции;
-Създаване, деклариране,четене и принтиране;
-Манипулиране на стрингове;
-Сравнение,конкатенация, търсене, извличане на подстринг, разделяне;
-Други операции за стринг;
-Заместване на подстрингове, изтриване на подстрингове, преминаване от главни към малки букви и обратно, почистване от ненужни празни места;
-Защо създаването и модифицирането на данни е бавна операция и решението със StringBuilder;
-Форматиране на Стрингове като числа, дати и валута;
-Форматиране на данни според дадена държава и регион.

16. Обработка на изключения

-Какво е изключение?
-Как да прихванем грешката/изключението;
-Класът System.Exception;
-Типове изключения и тяхната йерархия;
-Как да създадем (хвърлим) наше изключение;
-Най-добри практики.

17. Текстови файлове

-Какво е стрийм?
-Прочитане на файлове със StreamReader класът;
-Записване на файлове със StreamWriter класът;
-Прихващане на изключения при прочит/запис на данни във файл.

18. Workshop

-Упражнение със наученият материал;
-Реализиране на сложна имплементация на задача.

19. Дефиниране на класове – част 1

-Дефиниране на прости класове;
-Полета;
-Достъпване на модификатори;
-Конструктори;
-Използване на класове и обекти;
-Методи;
-Свойства на класовете;
-Енумерации.

20. Дефиниране на класове – част 2

-Статични;
-Структури в С#;
-Generics;
-Namespaces;
-Индексатори;
-Оператори;
-Атрибути.

21. MS SQL and Entity Framework

-Entity Framework and ADO.NET за моделиране на данни и CRUD в базата;
-MS SQL принципи.

22. Разширяващи методи, делегати, ламбда, dynamic и LINQ

-Ламбда изрази, колко лесно и полезно;
-LINQ заявки – лесно и полезно.

23. Принципи на ООП

-Фундаментални принципи на ООП;
-Наследяване;
-Йерархия на класове;
-Достъпване на подкласове;
-Абстракция;
-Абстрактни класове;
-Интерфейси;
-Енкапсулация и полиморфизъм
-Класова йерархия – в реална обстановка;

24. Xamarin for mobile development

– Какво е Xamarin, Xamarin. Native и Xamarin.Forms?
– Създаване на мобилен ап със Xamarin

25. Обща система от типове в .NET

26. Workshop I

27. Workshop II

 

Записване и график на курсовете по „Програмиране със C# и .NET“ тук!

Важно: Компютърно образователен център “Progress” има партньорски отношения с компании от IT сектора ( част от тях може да разгледате – тук ). Курсистите, които са показали отлични резултати по време на съответния курс, ще бъдат препоръчвани, като кандидати за работа на тези компании.