Go to Top

Курс по Програмиране със C# и .Net

Подходящ за начинаещи и за напреднали

 

 

kurs po programirane na C# .NET

 

Какво е C#?

C# е обектно-ориентиран език за програмиране, разработен от Microsoft, като част от софтуерната платформа .NET. Стремежът още при създаването на C# езика е бил да се създаде един прост, модерен, обектно-ориентиран език с общо предназначение.

C# е един от най-добрите и търсени езици за програмиране в световен мащаб. Според статистика на  stackoverflow за 2017-та година, C# е в челната десетка на най-популярните и обичани езици за програмиране в световен мащаб. Той е третият най-търсен език за програмиране в сферата на уеб и десктоп програмирането, и в челната десетка на най-любими и търсени езици за програмиране дори за мобилни технологии, благодарение на Замарин. Също така,  програмистите с този език са на трето място по най-високо заплащане в Европа и Англия.

Цел на курса по програмиране със C# и .NET:

Курсът има за цел да запознае курсистите с основите на програмирането. Изучават съвсем начални понятия от алгоритмичното програмиране, езика C#, средата за разработка Visual Studio, типове данни в програмирането, променливи и работа с тях, програмни оператори, аритметични изрази, средства за четене и писане на конзолата, условни конструкции за управление (if, if-else и switch-case) и различни видове цикли (while, do-while, for, foreach).

Чрез много практика и решаване на задачи се развива алгоритмичното мислене и умения за решаване на задачи, като се трупа практика при писането на програмен код. Също така се изграждат базови умения за тестване и дебъгване.

За кого е предназначен курсa:

Курсът е предназначен както за абсолютно начинаещи в програмирането, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

Лектор на курса:

Елена Болпачова, Светослав Чонков, Димо Мичев и Ангел Димитриев. Повече информация – тук.

Мащаб на групата със Програмиране със C# и .NET:

Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

Продължителност на курса:

Курсът е с обем от 100 учебни часа и е с продължителност три месеца. Занятията се провеждат два пъти в седмицата.

Ползване на личен лаптоп:

Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп от центъра.

Издаване на Сертификат:

Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат. Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението.

Учебна програма на курса по Програмиране със C# и .NET:

 1. Въведение в курса
  1. Информация за курса;
  2. Програма;
  3. Изисквания;
  4. Защо С#?
  5. Нужни ресурси/софтуер за курса.
 2. Основи на Source Control системите
  1. Запознаване какво е Source Control система;
  2. Защо трябва да ползваме задължително?
  3. Коя от всички да използвам?
  4. Демонстрация + Упражнение /ползване в реална обстановка.
 3. Въведение в програмирането
  1. Какво е компютърно програмиране?
  2. Нашата първа програма;
  3. Какво е .NET Framework?
  4. Какво е Visual Studio?
  5. Какво е MSDN библиотека?
 4. Примитивни типове данни и променливи
  1. Кои са примитивните типове данни?
  2. Как да ги използваме?
  3. Деклариране и използване на променливи;
  4. Null типове.
 5. Оператори и изрази
  1. Оператори в С#;
  2. Аритметични;
  3. Логически;
  4. Побитови;
  5. Оператори за сравнение;
  6. Оператори за присвояване;
  7. Други оператори;
  8. Явно и неявно конветиране на данни; Изрази.
 6. Вход и изход от конзолата
  1. Принтиране върху конзолата;
  2. Отпечатване на стрингове и числа;
  3. Прочитане от конзолата;
  4. букви/символи; стрингове;
  5. Прочитане от конзолата и конвентиране в число; И много упражнения.
 7. Workshop – конзолни игри
  1. Как се правят конзолни игри?
  2. Дали всъщност сме играли на такива ? (Змията/Арканоид..)
  3. И логиката, която стои зад тях.
 8. Условни конструкции
  1. Оператори за сравнение;
  2. Логически оператори;
  3. Условни конструкции с if/if-else/;
  4. Вложени условни конструкции;
  5. Switch case конструкция.
 9. Цикли
  1. Какво е цикъл в програмирането?
  2. Какви цикли съществуват (while/do-while/for/foreach) и защо са ни полезни?
  3. Какви помощни оператори за цикли имаме?
  4. Вложени цикли.
 10. Масиви
  1. Деклариране и създаване на масив;
  2. Достъпване на елементите на масива;
  3. Вкарване на елементи и Отпечатване на масив;
  4. Итериране на масива чрез for и foreach;
  5. Динамични масиви;
  6. Как се копира масив в друг масив?
 11. Матрици и многомерни масиви
  1. Какво е матрица и многомерен масив?
  2. Как да ги декларираме?
  3. Как да ги използваме?
  4. Назъбени масиви;
  5. Декларация;
  6. Използване;
  7. Класът Array;
  8. Сортиране;
  9. Динамично търсене.
 12. Методи
  1. Какво е метод? Защо да го използваме?
  2. Деклариране и създаване на метод;
  3. Извикване на метод;
  4. Методи с параметри;
  5. Изпращане на параметри;
  6. Връщане на обработени стойности;
  7. Най-добри практики.
 13. Бройни системи
  1. Видове бройни системи, защо трябва да ги знаем?
  2. Двоични и десетични числа;
  3. Шестнадесетични числа;
  4. Превръщане от една към друга бройна система;
  5. Представяне на числата;
  6. Положителни и отрицателни числа;
  7. Числа с плаваща запетая;
  8. Представяне на текст в двоичен вид/Както компютрите го разбират.
 14. Използване на класове и обекти
  1. Какво е обект?
  2. Какво е клас?
  3. Класове в С#;
  4. Деклариране;
  5. Свойства и полета;
  6. Инстанции и статични класове/методи/свойства;
  7. Конструктори;
  8. Енумерации;
  9. Структури;
  10. Неймспейсове;
  11. Random класът;
  12. Запознаваме с използваните .NET класове.
 15. Стрингове и текстообработка
  1. Какво е стринг?
  2. Операции;
  3. Създаване, деклариране,четене и принтиране;
  4. Манипулиране на стрингове;
  5. Сравнение,конкатенация, търсене, извличане на подстринг, разделяне;
  6. Други операции за стринг;
  7. Заместване на подстрингове, изтриване на подстрингове, преминаване от главни към малки букви и обратно, почистване от ненужни празни места;
  8. Защо създаването и модифицирането на данни е бавна операция и решението със StringBuilder;
  9. Форматиране на Стрингове като числа, дати и валута;
  10. Форматиране на данни според дадена държава и регион.
 16. Обработка на изключения
  1. Какво е изключение?
  2. Как да прихванем грешката/изключението;
  3. Класът System.Exception;
  4. Типове изключения и тяхната йерархия;
  5. Как да създадем (хвърлим) наше изключение;
  6. Най-добри практики.
 17. Текстови файлове
  1. Какво е стрийм?
  2. Прочитане на файлове със StreamReader класът;
  3. Записване на файлове със StreamWriter класът;
  4. Прихващане на изключения при прочит/запис на данни във файл.
 18. Workshop
  1. Упражнение със наученият материал;
  2. Реализиране на сложна имплементация на задача.
 19. Дефиниране на класове – част 1
  1. Дефиниране на прости класове;
  2. Полета;
  3. Достъпване на модификатори;
  4. Конструктори;
  5. Използване на класове и обекти;
  6. Методи;
  7. Свойства на класовете;
  8. Енумерации.
 20. Дефиниранена класове – част 2
  1. Статични;
  2. Структури в С#;
  3. Generics;
  4. Namespaces;
  5. Индексатори;
  6. Оператори;
  7. Атрибути.
 21. MS SQL and Entity Framework
 22. Entity Framework and ADO.NET за моделиране на данни и CRUD в базата;
 23. MS SQL принципи.
 24. Разширяващи методи, делегати, ламбда, dynamic и LINQ
  1. Ламбда изрази, колко лесно и полезно;
  2. LINQ заявки – лесно и полезно.
 25. Принципина ООП
  1. Фундаментални принципи на ООП; Наследяване;
  2. Йерархия на класове;
  3. Достъпване на подкласове;
  4. Абстракция;
  5. Абстрактни класове;
  6. Интерфейси;
  7. Енкапсулация и полиморфизъм
  8. Класова йерархия – в реална обстановка;
 26. Xamarin for mobile development
  1. Какво е Xamarin, Xamarin. Native и Xamarin.Forms?
  2. Създаване на мобилен ап със Xamarin
 27.  Общасистема от типове в .NET
 28. Workshop I
 29. Workshop II

Важно: Компютърно образователен център “Progress” има партньорски отношения с компании от IT сектора ( част от тях може да разгледате – тук ). Курсистите, които са показали отлични резултати по време на съответния курс, ще бъдат препоръчвани като кандидати за работа на тези компании.


Записване за Курс по C# и .Net

Цена: 750 лв.

Продължителност на обучението  – 100 учебни часа ( 3 месеца ).

Цена и заплащане на курса – 750лв.

Следващите начални дати са:

19-ти януари 2019г. (съботно-неделна форма на обучение от 14:00 до 17:00 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка ). Курсът ще се провежда всяка събота и неделя. Край на курса: 14-ти април 2019г.

Допълнителни условия:

 • Записването се извършва на място в образователния център или по банков път.
 • Сумата на курса, може да се заплати разсрочено на две вноски. Първата се внася при записването (400 лева), а втората (350 лева) до 30 дена от старта на обучението.
 • Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп/настолен компютър от центъра.
 • За нуждите на курса залата е оборудвана с мултимедиен проектор.
 • Предоставят се учебни материали на всеки курсист повреме на обучението (безплатно).

Записване по банков път:

 • Номер на банкова сметка:
 • IBAN:BG49CECB979010E2257300
 • BIC:CECBBGSF
 • Основание за плащане: Курс по програмиране със C# и .NET”

След като извършите превода е нужно да ни уведомите на email: [email protected]. Може да оставите данните на фирмата си в случай, че по-късно бихте искали да ви се издаде фактура.

Моля, ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. За контакти, натиснете – тук.