Go to Top

Курс по Програмиране със C# и .Net

Подходящ за начинаещи и за напреднали

kurs po programirane na C# .NET

 • Какво е C#?

  C# е обектно-ориентиран език за програмиране, разработен от Microsoft, като част от софтуерната платформа .NET. Стремежът още при създаването на C# езика е бил да се създаде един прост, модерен, обектно-ориентиран език с общо предназначение.

  C# е един от най-добрите и търсени езици за програмиране в световен мащаб. Според статистика на  stackoverflow за 2017-та година, C# е в челната десетка на най-популярните и обичани езици за програмиране в световен мащаб. Той е третият най-търсен език за програмиране в сферата на уеб и десктоп програмирането, и в челната десетка на най-любими и търсени езици за програмиране дори за мобилни технологии, благодарение на Замарин. Също така,  програмистите с този език са на трето място по най-високо заплащане в Европа и Англия.

  Цел на курса по програмиране със C# и .NET:

  Курсът има за цел да запознае курсистите с основите на програмирането. Изучават съвсем начални понятия от алгоритмичното програмиране, езика C#, средата за разработка Visual Studio, типове данни в програмирането, променливи и работа с тях, програмни оператори, аритметични изрази, средства за четене и писане на конзолата, условни конструкции за управление (if, if-else и switch-case) и различни видове цикли (while, do-while, for, foreach).

  Чрез много практика и решаване на задачи се развива алгоритмичното мислене и умения за решаване на задачи, като се трупа практика при писането на програмен код. Също така се изграждат базови умения за тестване и дебъгване.

  За кого е предназначен курсa:

  Курсът е предназначен както за абсолютно начинаещи в програмирането, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

  Мащаб на групата със Програмиране със C# и .NET:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Ползване на личен или служебен лаптоп:

  Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп от центъра.

  Издаване на Сертификат ( безплатно ):

  Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат. Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението.

  Кариерно консултиране  ( безплатно ):

  При желание нашата агенция за подбор на кадри ще ви помогне да опознаете ИТ индустрията (компаниите и профила на търсените от тях кадри, какви възможности предлагат за професионално развитие на своите служители, възнаграждения , работна атмосфера, технологии с които работят и още). Ще ви разкажем и посъветваме върху какво да наблягате по време на интервю за работа.

  Услугата е напълно безплатна за всички завършили курсисти на центъра.

   

 • Учебна програма на курса по Програмиране със C# и .NET:

  1. Въведение в курса
   1. Информация за курса;
   2. Програма;
   3. Изисквания;
   4. Защо С#?
   5. Нужни ресурси/софтуер за курса.
  2. Основи на Source Control системите
   1. Запознаване какво е Source Control система;
   2. Защо трябва да ползваме задължително?
   3. Коя от всички да използвам?
   4. Демонстрация + Упражнение /ползване в реална обстановка.
  3. Въведение в програмирането
   1. Какво е компютърно програмиране?
   2. Нашата първа програма;
   3. Какво е .NET Framework?
   4. Какво е Visual Studio?
   5. Какво е MSDN библиотека?
  4. Примитивни типове данни и променливи
   1. Кои са примитивните типове данни?
   2. Как да ги използваме?
   3. Деклариране и използване на променливи;
   4. Null типове.
  5. Оператори и изрази
   1. Оператори в С#;
   2. Аритметични;
   3. Логически;
   4. Побитови;
   5. Оператори за сравнение;
   6. Оператори за присвояване;
   7. Други оператори;
   8. Явно и неявно конветиране на данни; Изрази.
  6. Вход и изход от конзолата
   1. Принтиране върху конзолата;
   2. Отпечатване на стрингове и числа;
   3. Прочитане от конзолата;
   4. букви/символи; стрингове;
   5. Прочитане от конзолата и конвентиране в число; И много упражнения.
  7. Workshop – конзолни игри
   1. Как се правят конзолни игри?
   2. Дали всъщност сме играли на такива ? (Змията/Арканоид..)
   3. И логиката, която стои зад тях.
  8. Условни конструкции
   1. Оператори за сравнение;
   2. Логически оператори;
   3. Условни конструкции с if/if-else/;
   4. Вложени условни конструкции;
   5. Switch case конструкция.
  9. Цикли
   1. Какво е цикъл в програмирането?
   2. Какви цикли съществуват (while/do-while/for/foreach) и защо са ни полезни?
   3. Какви помощни оператори за цикли имаме?
   4. Вложени цикли.
  10. Масиви
   1. Деклариране и създаване на масив;
   2. Достъпване на елементите на масива;
   3. Вкарване на елементи и Отпечатване на масив;
   4. Итериране на масива чрез for и foreach;
   5. Динамични масиви;
   6. Как се копира масив в друг масив?
  11. Матрици и многомерни масиви
   1. Какво е матрица и многомерен масив?
   2. Как да ги декларираме?
   3. Как да ги използваме?
   4. Назъбени масиви;
   5. Декларация;
   6. Използване;
   7. Класът Array;
   8. Сортиране;
   9. Динамично търсене.
  12. Методи
   1. Какво е метод? Защо да го използваме?
   2. Деклариране и създаване на метод;
   3. Извикване на метод;
   4. Методи с параметри;
   5. Изпращане на параметри;
   6. Връщане на обработени стойности;
   7. Най-добри практики.
  13. Бройни системи
   1. Видове бройни системи, защо трябва да ги знаем?
   2. Двоични и десетични числа;
   3. Шестнадесетични числа;
   4. Превръщане от една към друга бройна система;
   5. Представяне на числата;
   6. Положителни и отрицателни числа;
   7. Числа с плаваща запетая;
   8. Представяне на текст в двоичен вид/Както компютрите го разбират.
  14. Използване на класове и обекти
   1. Какво е обект?
   2. Какво е клас?
   3. Класове в С#;
   4. Деклариране;
   5. Свойства и полета;
   6. Инстанции и статични класове/методи/свойства;
   7. Конструктори;
   8. Енумерации;
   9. Структури;
   10. Неймспейсове;
   11. Random класът;
   12. Запознаваме с използваните .NET класове.
  15. Стрингове и текстообработка
   1. Какво е стринг?
   2. Операции;
   3. Създаване, деклариране,четене и принтиране;
   4. Манипулиране на стрингове;
   5. Сравнение,конкатенация, търсене, извличане на подстринг, разделяне;
   6. Други операции за стринг;
   7. Заместване на подстрингове, изтриване на подстрингове, преминаване от главни към малки букви и обратно, почистване от ненужни празни места;
   8. Защо създаването и модифицирането на данни е бавна операция и решението със StringBuilder;
   9. Форматиране на Стрингове като числа, дати и валута;
   10. Форматиране на данни според дадена държава и регион.
  16. Обработка на изключения
   1. Какво е изключение?
   2. Как да прихванем грешката/изключението;
   3. Класът System.Exception;
   4. Типове изключения и тяхната йерархия;
   5. Как да създадем (хвърлим) наше изключение;
   6. Най-добри практики.
  17. Текстови файлове
   1. Какво е стрийм?
   2. Прочитане на файлове със StreamReader класът;
   3. Записване на файлове със StreamWriter класът;
   4. Прихващане на изключения при прочит/запис на данни във файл.
  18. Workshop
   1. Упражнение със наученият материал;
   2. Реализиране на сложна имплементация на задача.
  19. Дефиниране на класове – част 1
   1. Дефиниране на прости класове;
   2. Полета;
   3. Достъпване на модификатори;
   4. Конструктори;
   5. Използване на класове и обекти;
   6. Методи;
   7. Свойства на класовете;
   8. Енумерации.
  20. Дефиниранена класове – част 2
   1. Статични;
   2. Структури в С#;
   3. Generics;
   4. Namespaces;
   5. Индексатори;
   6. Оператори;
   7. Атрибути.
  21. MS SQL and Entity Framework
  22. Entity Framework and ADO.NET за моделиране на данни и CRUD в базата;
  23. MS SQL принципи.
  24. Разширяващи методи, делегати, ламбда, dynamic и LINQ
   1. Ламбда изрази, колко лесно и полезно;
   2. LINQ заявки – лесно и полезно.
  25. Принципина ООП
   1. Фундаментални принципи на ООП; Наследяване;
   2. Йерархия на класове;
   3. Достъпване на подкласове;
   4. Абстракция;
   5. Абстрактни класове;
   6. Интерфейси;
   7. Енкапсулация и полиморфизъм
   8. Класова йерархия – в реална обстановка;
  26. Xamarin for mobile development
   1. Какво е Xamarin, Xamarin. Native и Xamarin.Forms?
   2. Създаване на мобилен ап със Xamarin
  27. Обща система от типове в .NET
  28. Workshop I
  29. Workshop II

  Важно: Компютърно образователен център “Progress” има партньорски отношения с компании от IT сектора ( част от тях може да разгледате – тук ). Курсистите, които са показали отлични резултати по време на съответния курс, ще бъдат препоръчвани като кандидати за работа на тези компании.

 • График на Курс по C# и .Net

  Продължителност на обучението  – 100 учебни часа ( 3 месеца ).

  Следващата начална дата е:

  04-ти юни 2022г. (съботно-неделна форма на обучение от 14:00 до 17:00 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка ). Курсът ще се провежда всяка събота и неделя. Край на курса: 27-ми август 2022 г.

  07-ми юни 2022г. (вечерна форма на обучение от 19:00 до 22:00 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка ). Курсът ще се провежда всеки вторник и четвъртък. Край на курса: 30-ти август 2022 г.

   Обучението се провежда в група до 8-м курсисти, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена и заплащане на курса:

  Цена: 750 лв.

  Сумата на курса, може да се заплати разсрочено на две вноски. Първата се внася при записването (400 лева), а втората (350 лева) до 30 дена от старта на обучението.

  Полезни статии относно езика C# :

  КАКВО КРИЕ БЪДЕЩЕТО НА C#?
  6 НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА .NET

  Видео представяне на курса по „Програмиране на С#.NET“

   

 • Записване за Курс по Програмиране със C# и .Net

  Форма на обучение:

  Вариант на обучение:

  От къде научихте за нас:

  Допълнителни условия:

  • Записването се извършва на място в образователния център или по банков път.
  • Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп/настолен компютър от центъра.
  • За нуждите на курса залата е оборудвана с мултимедиен проектор.
  • Предоставят се учебни материали на всеки курсист повреме на обучението (безплатно).

  Записване по банков път:

  • Номер на банкова сметка:
  • IBAN:BG49CECB979010E2257300
  • BIC:CECBBGSF
  • Основание за плащане: Курс по програмиране със C# и .NET”

  След като извършите превода е нужно да ни уведомите на email: office@progressbg.net. Може да оставите данните на фирмата си в случай, че по-късно бихте искали да ви се издаде фактура.

  Моля, ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. За контакти, натиснете – тук.

 • Преподаватели

  Тихомир Теофилов

  Тихомир Теофилов

  ОКС Бакалавър със специалност „Електроника“ във Факултет „Авиационен“ към НВУ
  „Васил Левски“.Работил е като Ръководител на Полети в Българските
  Военновъздушни Сили.

  След като се запалва по програмирането се преквалифицира. Това е пример как всеки
  един човек може да се преквалифицира.

  От 2018-та година работи в ИТ сектора.
  Има опит в голяма международна компания, занимаваща се с Automotive Software. В
  момента работи като Back-End Developer за компания предлагаща търсачка за
  самолетни билети.
  Програмни езици: C#, C++, C.
  Бази данни: MSSQL, MySQL, MongoDB.
  Уеб програмиране: JavaScript, HTML, CSS.

  Преподавател от 2019-та година.

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ