Go to Top

Курс по Програмиране със C# и .Net

Подходящ за начинаещи и за напреднали

kurs po programirane na C# .NET

 • Какво е C#?

  C# е обектно-ориентиран език за програмиране, разработен от Microsoft, като част от софтуерната платформа .NET. Стремежът още при създаването на C# езика е бил да се създаде един прост, модерен, обектно-ориентиран език с общо предназначение.

  C# е един от най-добрите и търсени езици за програмиране в световен мащаб. Според статистика на  stackoverflow за 2017-та година, C# е в челната десетка на най-популярните и обичани езици за програмиране в световен мащаб. Той е третият най-търсен език за програмиране в сферата на уеб и десктоп програмирането, и в челната десетка на най-любими и търсени езици за програмиране дори за мобилни технологии, благодарение на Замарин. Също така,  програмистите с този език са на трето място по най-високо заплащане в Европа и Англия.

  Цел на курса по програмиране със C# и .NET:

  Курсът има за цел да запознае курсистите с основите на програмирането. Изучават съвсем начални понятия от алгоритмичното програмиране, езика C#, средата за разработка Visual Studio, типове данни в програмирането, променливи и работа с тях, програмни оператори, аритметични изрази, средства за четене и писане на конзолата, условни конструкции за управление (if, if-else и switch-case) и различни видове цикли (while, do-while, for, foreach).

  Чрез много практика и решаване на задачи се развива алгоритмичното мислене и умения за решаване на задачи, като се трупа практика при писането на програмен код. Също така се изграждат базови умения за тестване и дебъгване.

  За кого е предназначен курсa:

  Курсът е предназначен както за абсолютно начинаещи в програмирането, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

  Мащаб на групата със Програмиране със C# и .NET:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Ползване на личен или служебен лаптоп:

  Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп от центъра.

  Кариерно консултиране  ( безплатно ):

  При желание нашата агенция за подбор на кадри ще ви помогне да опознаете ИТ индустрията (компаниите и профила на търсените от тях кадри, какви възможности предлагат за професионално развитие на своите служители, възнаграждения , работна атмосфера, технологии с които работят и още). Ще ви разкажем и посъветваме върху какво да наблягате по време на интервю за работа.

  Услугата е напълно безплатна за всички завършили курсисти на центъра.

  Издаване на Сертификат:

  В края на обучението се държи тест или се предава практически проект, според преценка на преподавателя. Всеки курсист, който успешно се справи с поставената финална задача, може да заяви на office@progressbg.net, да му бъде издаден Сертификат. Таксата за издаване е 30 лева.

 • Учебна програма на курса по Програмиране със C# и .NET:

  1. Въведение в курса
   1. Информация за курса;
   2. Програма;
   3. Изисквания;
   4. Защо С#?
   5. Нужни ресурси/софтуер за курса.
  2. Основи на Source Control системите
   1. Запознаване какво е Source Control система;
   2. Защо трябва да ползваме задължително?
   3. Коя от всички да използвам?
   4. Демонстрация + Упражнение /ползване в реална обстановка.
  3. Въведение в програмирането
   1. Какво е компютърно програмиране?
   2. Нашата първа програма;
   3. Какво е .NET Framework?
   4. Какво е Visual Studio?
   5. Какво е MSDN библиотека?
  4. Примитивни типове данни и променливи
   1. Кои са примитивните типове данни?
   2. Как да ги използваме?
   3. Деклариране и използване на променливи;
   4. Null типове.
  5. Оператори и изрази
   1. Оператори в С#;
   2. Аритметични;
   3. Логически;
   4. Побитови;
   5. Оператори за сравнение;
   6. Оператори за присвояване;
   7. Други оператори;
   8. Явно и неявно конветиране на данни; Изрази.
  6. Вход и изход от конзолата
   1. Принтиране върху конзолата;
   2. Отпечатване на стрингове и числа;
   3. Прочитане от конзолата;
   4. букви/символи; стрингове;
   5. Прочитане от конзолата и конвентиране в число; И много упражнения.
  7. Workshop – конзолни игри
   1. Как се правят конзолни игри?
   2. Дали всъщност сме играли на такива ? (Змията/Арканоид..)
   3. И логиката, която стои зад тях.
  8. Условни конструкции
   1. Оператори за сравнение;
   2. Логически оператори;
   3. Условни конструкции с if/if-else/;
   4. Вложени условни конструкции;
   5. Switch case конструкция.
  9. Цикли
   1. Какво е цикъл в програмирането?
   2. Какви цикли съществуват (while/do-while/for/foreach) и защо са ни полезни?
   3. Какви помощни оператори за цикли имаме?
   4. Вложени цикли.
  10. Масиви
   1. Деклариране и създаване на масив;
   2. Достъпване на елементите на масива;
   3. Вкарване на елементи и Отпечатване на масив;
   4. Итериране на масива чрез for и foreach;
   5. Динамични масиви;
   6. Как се копира масив в друг масив?
  11. Матрици и многомерни масиви
   1. Какво е матрица и многомерен масив?
   2. Как да ги декларираме?
   3. Как да ги използваме?
   4. Назъбени масиви;
   5. Декларация;
   6. Използване;
   7. Класът Array;
   8. Сортиране;
   9. Динамично търсене.
  12. Методи
   1. Какво е метод? Защо да го използваме?
   2. Деклариране и създаване на метод;
   3. Извикване на метод;
   4. Методи с параметри;
   5. Изпращане на параметри;
   6. Връщане на обработени стойности;
   7. Най-добри практики.
  13. Бройни системи
   1. Видове бройни системи, защо трябва да ги знаем?
   2. Двоични и десетични числа;
   3. Шестнадесетични числа;
   4. Превръщане от една към друга бройна система;
   5. Представяне на числата;
   6. Положителни и отрицателни числа;
   7. Числа с плаваща запетая;
   8. Представяне на текст в двоичен вид/Както компютрите го разбират.
  14. Използване на класове и обекти
   1. Какво е обект?
   2. Какво е клас?
   3. Класове в С#;
   4. Деклариране;
   5. Свойства и полета;
   6. Инстанции и статични класове/методи/свойства;
   7. Конструктори;
   8. Енумерации;
   9. Структури;
   10. Неймспейсове;
   11. Random класът;
   12. Запознаваме с използваните .NET класове.
  15. Стрингове и текстообработка
   1. Какво е стринг?
   2. Операции;
   3. Създаване, деклариране,четене и принтиране;
   4. Манипулиране на стрингове;
   5. Сравнение,конкатенация, търсене, извличане на подстринг, разделяне;
   6. Други операции за стринг;
   7. Заместване на подстрингове, изтриване на подстрингове, преминаване от главни към малки букви и обратно, почистване от ненужни празни места;
   8. Защо създаването и модифицирането на данни е бавна операция и решението със StringBuilder;
   9. Форматиране на Стрингове като числа, дати и валута;
   10. Форматиране на данни според дадена държава и регион.
  16. Обработка на изключения
   1. Какво е изключение?
   2. Как да прихванем грешката/изключението;
   3. Класът System.Exception;
   4. Типове изключения и тяхната йерархия;
   5. Как да създадем (хвърлим) наше изключение;
   6. Най-добри практики.
  17. Текстови файлове
   1. Какво е стрийм?
   2. Прочитане на файлове със StreamReader класът;
   3. Записване на файлове със StreamWriter класът;
   4. Прихващане на изключения при прочит/запис на данни във файл.
  18. Workshop
   1. Упражнение със наученият материал;
   2. Реализиране на сложна имплементация на задача.
  19. Дефиниране на класове – част 1
   1. Дефиниране на прости класове;
   2. Полета;
   3. Достъпване на модификатори;
   4. Конструктори;
   5. Използване на класове и обекти;
   6. Методи;
   7. Свойства на класовете;
   8. Енумерации.
  20. Дефиниранена класове – част 2
   1. Статични;
   2. Структури в С#;
   3. Generics;
   4. Namespaces;
   5. Индексатори;
   6. Оператори;
   7. Атрибути.
  21. MS SQL and Entity Framework
  22. Entity Framework and ADO.NET за моделиране на данни и CRUD в базата;
  23. MS SQL принципи.
  24. Разширяващи методи, делегати, ламбда, dynamic и LINQ
   1. Ламбда изрази, колко лесно и полезно;
   2. LINQ заявки – лесно и полезно.
  25. Принципина ООП
   1. Фундаментални принципи на ООП; Наследяване;
   2. Йерархия на класове;
   3. Достъпване на подкласове;
   4. Абстракция;
   5. Абстрактни класове;
   6. Интерфейси;
   7. Енкапсулация и полиморфизъм
   8. Класова йерархия – в реална обстановка;
  26. Xamarin for mobile development
   1. Какво е Xamarin, Xamarin. Native и Xamarin.Forms?
   2. Създаване на мобилен ап със Xamarin
  27. Обща система от типове в .NET
  28. Workshop I
  29. Workshop II

  Важно: Компютърно образователен център “Progress” има партньорски отношения с компании от IT сектора ( част от тях може да разгледате – тук ). Курсистите, които са показали отлични резултати по време на съответния курс, ще бъдат препоръчвани като кандидати за работа на тези компании.

 • График на Курс по C# и .Net

  Продължителност на обучението  – 100 учебни часа ( 3 месеца ).

  Следващата начална дата е:

  27-ми май 2024г. (вечерна форма на обучение от 19:00 до 22:00 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка). Курсът ще се провежда всеки понеделник и сряда. Край на курса:  14-ти август 2024г.

   Обучението се провежда в група до 8-м курсисти, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена и заплащане на курса:

  Цена: 750 лв.

  Сумата на курса, може да се заплати разсрочено на две вноски. Първата се внася при записването (400 лева), а втората (350 лева) до 30 дена от старта на обучението.

  Полезни статии относно езика C# :

  КАКВО КРИЕ БЪДЕЩЕТО НА C#?
  6 НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА .NET

  Видео представяне на курса по „Програмиране на С#.NET“

   

 • Записване за Курс по Програмиране със C# и .Net

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   Тихомир Теофилов

   Тихомир Теофилов

   ОКС Бакалавър със специалност „Електроника“ във Факултет „Авиационен“ към НВУ
   „Васил Левски“.Работил е като Ръководител на Полети в Българските
   Военновъздушни Сили.

   След като се запалва по програмирането се преквалифицира. Това е пример как всеки
   един човек може да се преквалифицира.

   От 2018-та година работи в ИТ сектора.
   Има опит в голяма международна компания, занимаваща се с Automotive Software. В
   момента работи като Back-End Developer за компания предлагаща търсачка за
   самолетни билети.
   Програмни езици: C#, C++, C.
   Бази данни: MSSQL, MySQL, MongoDB.
   Уеб програмиране: JavaScript, HTML, CSS.

   Преподавател от 2019-та година.

   Светослав Чонков

   Светослав Чонков

   Светослав има 7+ годишен опит в компания за разработването на софтуер и уеб проекти.

   Завършил е образованието си в това направление : ОКС – бакалавър по “Информатика” и магистър по “Софтуерни Технологии” от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

   Има задълбочени познания и интереси в различни програмни езици и технологии.

   Програмни езици: C#, Java, PHP, JavaScript, HTML5, CSS3, XML

   Технологии: ASP.NET MVC, JavaScript Libraries

   Бази данни: MySQL, MS SQL Server, MongoDB

  Leave a Reply

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ