Go to Top

Работа в екип и информираност на екипите

Курс по „Работа в екип и информираност на екипите“

Цели:

 • да се придобият знания за основните характеристики на екипите и екипната работа;
 • да се усвоят ефективни практически модели, допринасящи за успешната комуникация и взаимодействие в екипа;
 • да се подобрят знанията и уменията на участниците за разпознаване на проблемните ситуации в екипа и за справяне с тях;
 • да се осъзнае ролята на информацията и комуникацията в екипите.

Брой участници:

 • С цел по ефективно обучение групите са ограничени до 15 участника.

Продължителност:

 • 1 ден, 8 учебни часа по 45 минути, разпределени в 4 сесии.

Учебна програма на курса:

Сесия 1: Същност на екипа.

Съдържание:

 • Въведение
 • Основни характеристики на групата и екипа. Разлики между екип и група
 • Видове групи. Видове екипи
 • Мисия и визия на екипа
 • Принципи на екипното взаимодействие
 • Предимства и недостатъци на работата в екип

Дейности и методи:

 • Представяне на водещия, участниците, целите и съдържание на обучението
 • Загряване
 • Презентация – основни характеристики на екипите на работното място
 • Работа в малки групи: анализира се работната среда от гледна точка на теоретичните модели
 • Дискусия относно мисията и визията на екипите, в които участниците са включени

Сесия 2: Екипни роли.

Съдържание:

 • Влияние на индивидуалните характеристики върху екипната работа
 • Роли в екипа – модел на Мередит Белбин
 • Преодоляване на различията в екипа и използването им като ресурс за постигане на екипните цели и подобряване на съвместната работа

Дейности и методи:

 • Самооценка на предпочитаните роли в екипа чрез въпросник. Прави се профил на предпочитаните роли в реалните екипи
 • Презентация – характеристики на различните роли и приносът им за екипната ефективност
 • Дискусия – обсъждат се начините за използване на различията като екипен ресурс

 Сесия 3: Справяне с конфликти в екипа.

Съдържание:

 • Генезис на конфликтите в екипа
 • Етапи в развитието на екипа и възможни конфликти на различните етапи
 • Подходът «печеля – печелиш» и управление на конфликтите
 • Стратегии за управление на конфликтите (пренебрегване, допускане, намаляване или задържане, разрешаване, предотвратяване)

Дейности и методи:

 • Презентация – представят се различните източници на конфликти в екипите
 • Работа в малки групи по казуси – участниците анализират реалните си работни екипи, етапите им на развитие и актуалните конфликти в тях
 • Дискусия – възможности за прилагане на различни стратегии за управление на конфликти

Сесия 4: Информиране на екипа.

Съдържание:

 • Роля на информацията за постигане на екипните цели
 • Информационни потоци в организацията и екипа
 • Начини за тяхното управление
 • Вертикални и хоризонтални комуникационни канали и използването им в екипната работа
 • Вдъхновяващо послание към екипа

Дейности и методи:

 • Работа в малки групи по реални казуси – дефинират се информационните потоци на работните места на участниците
 • Презентация –  типовете комуникационни канали и тяхното значение за екипното взаимодействие
 • Дискусия – обсъждат се методите за информиране на екипа
 • Интерактивно упражнение за формулиране на вдъхновяващи послания свързани с екипните цели
 • Анкета за оценка на обучението
Издаване на Сертификат:

Добрите резултати на курсистите са основание за получаване на Сертификат.

Цена на курсa по “Работа в екип и информираност на екипите

Цена: При запитване на e-mail: office@progressbg.net или на 0988 78 4321

След получаване на конкретно запитване , ние ще изработим  специално предложение според вашите бизнес нужди.

 

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ