Go to Top

Работа в екип и информираност на екипите

Курс по „Работа в екип и информираност на екипите“

Цели:

 • да се придобият знания за основните характеристики на екипите и екипната работа;
 • да се усвоят ефективни практически модели, допринасящи за успешната комуникация и взаимодействие в екипа;
 • да се подобрят знанията и уменията на участниците за разпознаване на проблемните ситуации в екипа и за справяне с тях;
 • да се осъзнае ролята на информацията и комуникацията в екипите.

Брой участници:

 • С цел по ефективно обучение групите са ограничени до 15 участника.

Продължителност:

 • 1 ден, 8 учебни часа по 45 минути, разпределени в 4 сесии.

Учебна програма на курса:

Сесия 1: Същност на екипа.

Съдържание:

 • Въведение
 • Основни характеристики на групата и екипа. Разлики между екип и група
 • Видове групи. Видове екипи
 • Мисия и визия на екипа
 • Принципи на екипното взаимодействие
 • Предимства и недостатъци на работата в екип

Дейности и методи:

 • Представяне на водещия, участниците, целите и съдържание на обучението
 • Загряване
 • Презентация – основни характеристики на екипите на работното място
 • Работа в малки групи: анализира се работната среда от гледна точка на теоретичните модели
 • Дискусия относно мисията и визията на екипите, в които участниците са включени

Сесия 2: Екипни роли.

Съдържание:

 • Влияние на индивидуалните характеристики върху екипната работа
 • Роли в екипа – модел на Мередит Белбин
 • Преодоляване на различията в екипа и използването им като ресурс за постигане на екипните цели и подобряване на съвместната работа

Дейности и методи:

 • Самооценка на предпочитаните роли в екипа чрез въпросник. Прави се профил на предпочитаните роли в реалните екипи
 • Презентация – характеристики на различните роли и приносът им за екипната ефективност
 • Дискусия – обсъждат се начините за използване на различията като екипен ресурс

 Сесия 3: Справяне с конфликти в екипа.

Съдържание:

 • Генезис на конфликтите в екипа
 • Етапи в развитието на екипа и възможни конфликти на различните етапи
 • Подходът «печеля – печелиш» и управление на конфликтите
 • Стратегии за управление на конфликтите (пренебрегване, допускане, намаляване или задържане, разрешаване, предотвратяване)

Дейности и методи:

 • Презентация – представят се различните източници на конфликти в екипите
 • Работа в малки групи по казуси – участниците анализират реалните си работни екипи, етапите им на развитие и актуалните конфликти в тях
 • Дискусия – възможности за прилагане на различни стратегии за управление на конфликти

Сесия 4: Информиране на екипа.

Съдържание:

 • Роля на информацията за постигане на екипните цели
 • Информационни потоци в организацията и екипа
 • Начини за тяхното управление
 • Вертикални и хоризонтални комуникационни канали и използването им в екипната работа
 • Вдъхновяващо послание към екипа

Дейности и методи:

 • Работа в малки групи по реални казуси – дефинират се информационните потоци на работните места на участниците
 • Презентация –  типовете комуникационни канали и тяхното значение за екипното взаимодействие
 • Дискусия – обсъждат се методите за информиране на екипа
 • Интерактивно упражнение за формулиране на вдъхновяващи послания свързани с екипните цели
 • Анкета за оценка на обучението
Издаване на Сертификат:

Добрите резултати на курсистите са основание за получаване на Сертификат.

Цена на курсa по “Работа в екип и информираност на екипите

Цена: При запитване на e-mail: office@progressbg.net или на 0988 78 4321

След получаване на конкретно запитване , ние ще изработим  специално предложение според вашите бизнес нужди.

 

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

референция
референция
референция
референция за проведен компютърен курс
референция за проведен компютърен курс
kurs za obshtinska banka
kurs proveden na obb
референция за проведен компютърен курс
референция
референция за проведен компютърен курс
kurs za allianz
референция
референция за добре проведено компютърно обучение
референция
obuchenie na baumax1
референция
референция
BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
ВИЖ ПОВЕЧЕ