Go to Top

Microsoft Access

е програма за създаване, управление и анализ на бази данни

microsoft-access

Необходими познания по Microsoft Excel
MS Access е програма за създаване, управление и анализ на бази данни. Вие ще се научите да изграждате бази данни според вашите нужди. Можете или да съхранявате вашите данни на вашия компютър, или да публикувате в уеб – така другите могат да използват вашата база данни с уеб браузър. Можете да създадете база данни, която да ви помогне да следите информация от всякакъв вид, например наличности, професионални контакти или бизнес процеси. Материала ще бъде поднесен от мотивирани специалисти с дълъг опит в преподаването , чрез интересни и подходящи примери.

Учебна програма по MS Access ( ниво начинаещи):

 1. Проектиране и нормализация на БД .Основни дефиниции – база данни, релационна база данни, манипулиране на данни и контрол върху данни.
 2. Система за управление на релационни бази данни – MS Access .
 3. Създаване на празна база данни Create Database.
 4. Обекти:− Tables – таблици− Queries – заявки− Forms – форми− Reports – справки
 5. Други обекти в MS Access :− Macros – макроси− Modules – модули
 6. Типови полета в MS Access.
 7. Създаване на таблици:−       Table Design−       Blank Table
 8. Свързване(link) на таблици от други външни източници.
 9. Създаване на връзка между таблиците ( Relationships ):−       Едно към много – One to Many−       Много към много – One to One−       Едно към Едно – Many to Many
 10. Създаване на заявки:−       Query Wizard−       Query Design−       Създаване на заявки – select

  −       Заявки с критерии и параметризиране на заявки – Where, IN, like, between

  −       Създавана на заявки

  − за добавяне(Append Query)

  − за промяна(Update Query)

  − за изтриване (Delete Query)

  − за създаване на таблица(Make Table Query)

  11. Изрази в  MS Access  – оператори, идентификатори, функции, валидиращо правило на поле , източник за контролата и стойност по подразбиране  на поле.

  12. Групиране на данни – агрегиране и сумиране на данни от дадена колона.

  13. Съединяване на таблици и заявки  в MS Access   – JOIN, INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN.

  14. Създаване на форми – Form Design, Blank Form, Navigation Forms, More Forms.

  15. Създаване на форми и управление на контролите на компонентите в формите с VBA код.

  16. Създаване на формуляри.

  17. Използване  на функции в MS Access – built in function:

  −       IIf

  −       Date&Time

  −       Datediff()

  −       Format()

  −       Switch()

  −       IsNull

  −       Round

  −       DLookup

  −       DCount

  −       Функции за низове

  18. Macros  в MS Access .

  19. Import и Export на данни.

  20. Създаване на връзка от MS Excel към MS Access таблици и заявки.

 

Срок за обучение на MS ACCESS – 20 уч. часа (3 седмици )

Цена: 324 лв.

График на курса по MS Access – тук.