Go to Top

Курс по JavaScript и TypeScript за начинаещи

Angular; EcmaScript; jQuery; CLI; JSON; NodeJS;

kurs po javascript and typescript

 • Кратко представяне на курса по “JavaScript и TypeScript” – basic:

  Курсът предлага цялостно обучение, което едновременно акцентира върху теоретичните основи и практическите приложения на езика JavaScript и неговата екосистема. Програмата е структурирана от преподавател с повече от 17 години опит в програмирането и Уеб Технологиите, така че максимално да улесни и ускори процесът при усвояване на стабилна основа от знания и умения, необходими за стартирането на кариера в сектора.

  Основни характеристики на курса:

  Обхват на темите: в курсът задълбочено се разглеждат основните концепции в програмирането с JavaScript, взаимодействието му с HTML DOM за създаване на динамични Уеб сайтове, разработка на SPA приложения чрез консумиране на REST API, работа с модули и JavaScript библиотеки, необходимият инструментариум, както и използване на Node.js и NPM за Full-Stack разработка.

  Практически проекти: всички основни теми са съпътствани с практически проекти, които са сърцето на този курс. Участниците ще имат възможност да разработят реални и полезни в практиката проекти като “Guess the number”, “Quiz Game”, “Todo App”, “Simple Digital Library System”, “Weather app” и други, които биха дали значима тежест в тяхното портфолио.

  Насоченост към съвременни Уеб технологии: разглежданите в курса теми са в крак с модерното Уеб разработване, актуалните инструменти и платформи, използвани в процесът на разработка на приложения във водещите софтуерни компании, включително работа с Git и GitHub, разбиране на JavaScript екосистемата, приложение на TypeScript и Angular.

  Баланс между теория и практика: всяка теоретична лекция изобилства от примери и е съпроводена от множество задачи за домашно, които след това се дискутират в часовете с преподавателя (code review). По време на часовете преподавателя демонстрира основните концепции с код на живо и дискусии, които да ангажират изцяло курсистите.

  Възможности за кариерно развитие: курсът предоставя солидна основа, която да помогне на участниците да започнат или ускорят своята кариера в областта на Уеб разработката.

  Цел на курса по “JavaScript и TypeScript” – basic:

  Целта на курса е да запознае курсистите с основните технологии използвани в разработката на уеб приложения с JavaScript. Също така да представи добри практични задачи за планиране и реализация на софтуер, независимо от използваните технологии. След завършване на курса всеки курсист ще притежава основни познания и умения за създаване и поддръжка на модерни уеб страници и приложения.

  За кого е предназначен курсът:

  Начинаещи в програмирането, които искат да се потопят в света на JavaScript и ентусиазирани да създават модерни Уеб приложения.

  Разработчици с опит, които искат да усъвършенстват своите умения и да се запознаят с модерните подходи и инструменти в практиката.

  Хора, търсещи кариерно развитие в областта на Уеб разработката и програмирането.

  Мащаб на групата:

  С цел по-ефективно обучение, групите са ограничени до 8 курсиста.

  Кариерно консултиране ( безплатно ):

  При желание ние ще ви помогнем да опознаете трудовия пазар (компаниите и профила на търсените от тях кадри, какви възможности предлагат за професионално развитие на своите служители, възнаграждения , работна атмосфера, технологии с които работят и още). Къде да търсите работа, как да различавате работодателите. Какви възможности има за работа на свободна практика избрания от вас профил.

  Ще ви разкажем и посъветваме върху какво да наблягате по време на интервю за работа.

  Услугата е напълно безплатна за всички завършили курсисти на центъра.

  Възможност за започване на работа/стаж:

  Компютърно образователен център Progress има партньорски взаимоотношения с утвърдени компании. Отличилите се курсисти по време на курса ще бъдат препоръчани и изпратени на интервю за работа. Повече за част от нашите партньори може да прочетете тук.

  Издаване на Сертификат:

  В края на обучението се държи тест или се предава практически проект, според преценка на преподавателя. Всеки курсист, който успешно се справи с поставената финална задача, може да заяви на office@progressbg.net да му бъде издаден Сертификат. Таксата за издаване е 30 лева.

 • Agenda

  1.Welcome to the Course [0.5 hours]

  • An overview of course organization to guide your learning journey.
  • What skills and knowledge you will master.
  • Course resources.

  2.Introduction to JavaScript [1.5 hours]

  • Overview and history of JavaScript.
  • Setting up the development environment with VSCode.

  3.JavaScript: basic syntactic elements [7 hours]

  • Variables, primitive data types, operators.
  • Control structures: if-else, switch-case.

  4.Practical Exercise: code “Guess the number” game logic [1 hours]

  5.JavaScript: Arrays and Operations [3 hours]

  • Creating and manipulating arrays.
  • Array as Object: methods and properties.
  • Loop over arrays.

  6.Practical Exercise: code “Quiz Game” logic [1 hours]

  7.JavaScript: Functions [5 hours]

  • Defining functions: function declaration vs function expression.
  • Function Invocation.
  • Functions are first-class citizens!
  • Scope and shadowing.

  8.Practical Exercise: refactor “Guess the number” and “Quiz Game” using functions [1 hours]

  9.JavaScript – Objects [5 hours]

  • Object creation: by literal.
  • Access object’s properties (dot vs. square brackets notation).
  • Factory and Constructor Functions; ES6 Class Syntax.

  10.         Practical Exercise: code “Simple Digital library System” logic [1 hours]

  11.         Standard Built-in Objects in EcmaScript [2 hours]

  • Global objects: Math, Date, String, etc.
  • Understanding built-in object properties and methods.
  • Primitive object wrappers.

  12.         Timers in JavaScript [1 hours]

  • Using setTimeout and setInterval.
  • Clearing and removing timers.

  13.         Practical Exercise: “Create a Countdown Timer” [1 hours]

  14.         JS interaction with Browser (HTML DOM, BOM) [4 hours]

  • JavaScript host environments.
  • DOM and BOM overview.
  • Accessing and modifying the DOM.

  15.         Handling HTML DOM Events [3 hours]

  • DOM events overview.
  • How to handle DOM events with JS.
  • Using the Event Object.

  16.         Practical Exercise: “Create Todo List Project” [1 hours]

  17.         Manipulating CSS Properties with JavaScript [2 hours]

  • Dynamically changing styles with JavaScript.
  • Accessing computed styles.

  18.         DOM manipulations with jQuery [2 hours]

  • Basics of jQuery.
  • DOM manipulation with jQuery.

  19.         Introduction to CLI [2 hours]

  • Introduction to Command Line Interface (CLI) and its importance for developers.
  • Comparison of CLIs in Windows, MacOS, Linux.
  • Basic navigation and file system commands.

  20.         Working with Git and GitHub [4 hours]

  • Overview of Version (Source) Control Systems. Why Git?
  • Common Git commands (git init, git clone, git add, git commit, git push, etc.).
  • Setting up a GitHub repository and pushing code via CLI.
  • How to explore and collaborate to a GitHub project.

  21.         Deployment strategies for JavaScript applications [1 hours]

  • Understanding the deployment process for JavaScript applications.
  • Static vs. Dynamic Deployment.
  • Cloud Hosting Platforms: Overview of platforms like Heroku, Vercel, Netlify.

  22.         Practical Exercise: “Collaborate on Todo List Project in GitHub. Deployment on Vercel.” [1 hours]

  23.         Functional programming concepts in JavaScript [4 hours]

  • Overview of core concepts of functional programming (immutability, pure functions).
  • Higher-Order Functions in JavaScript.
  • New features in ES6 relevant to functional programming (arrow functions, spread operator, etc.).
  • Map, Reduce, and Filter methods in JavaScript.

  24.         JSON in JavaScript [2 hours]

  • Overview of data-interchange formats (JSON, XML, YAML).
  • JSON Syntax.
  • Parsing and stringifying JSON.

  25.         Consuming REST JSON APIs [5 hours]

  • Overview of REST APIs, their importance in web and mobile applications.
  • CRUD operations and their REST equivalent.
  • Making GET, POST, PUT, DELETE requests using JavaScript’s Fetch API.

  26.         Practical Exercise: Create a TodoApp with REST JSON-Server [1 hours]

  27.         Fundamentals of NodeJS and NPM [5 hours]

  • Introduction to Node.js and its architecture.
  • Understanding asynchronous programming in Node.js and the Event Loop.
  • Introduction to NPM.
  • Basic NPM commands.

  28.         Practical Exercise: Building a simple HTTP server with Node.js [1 hours]

  29.         Modules in JavaScript [3 hours]

  • Introduction to ES6 Modules.
  • Exporting and Importing Modules.
  • Named and default exports.

  30.         Practical Exercise: Creating and using modules in a JavaScript project [1 hours]

  31.         Tooling in JavaScript Development [3 hours]

  • Introduction to tools for JavaScript transpilation and module bundling.
  • Using Babel for browser compatibility.
  • Webpack Basics: bundle and optimize JavaScript applications.
  • Configuration of Babel and Webpack.

  32.         Practical Exercise: “Setting Up a Modern JavaScript App Workflow” [1 hours]

  33.         Working with External JavaScript Libraries [4 hours]

  • What external libraries are and why they are used.
  • Integrating JS libraries: Step-by-step guide on using libraries like React.js, D3.js, Pixi.js.
  • Managing Dependencies: Understanding dependency management with npm or yarn.

  34.         TypeScript Basics [3 hours]

  • Introduction to TypeScript.
  • Installing and configuring TypeScript in a development environment.
  • Compiling TypeScript.
  • Basic type annotations.
  • Interfaces and type inference.
  • Functions and Generics.

  35.         Practical Exercise: “Building basic Weather App with TypeScript” [1 hours]

  36.         Introduction to Angular [7 hours]

  • Angular overview. History and evolution.
  • Understanding Modules and Components in Angular.
  • Understanding Angular Directives: ngIf, ngFor, and more.
  • The Role of Controllers in Angular: Scope and Behavior.
  • Angular Expressions: Syntax, Binding, and Filters.
  • Data binding and dependency injection.

  37.         Practical Exercise: “Building Movie Search App with Angular” [1 hours]

   

 • График на курса по “JavaScript и TypeScript” – basic:

  Продължителност на обучението  – 92 учебни часа ( 3 месецa ).

  Групите са ограничени до максимум 8 курсиста.

  Следващите начални дати са:

  29-ти юни 2024г.  (съботно-неделна форма на обучение от 10:30 до 13:30 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка). Курсът ще се провежда всяка събота и неделя. Край на курса: 01-ви септември 2024г.

  15-ти октомври 2024г.  (вечерна форма на обучение от 19:00 до 22:00 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка). Курсът ще се провежда всеки вторник и четвъртък. Край на курса: 09-ти януари 2025г.

  Обучението се провежда в група до 8-м курсисти, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена на курса:

  Цена: 980 лв.

  Сумата може да се заплати разсрочено на две вноски. Първата от 500 лева при записване, а втората от 480 лева до един месец след стартиране на курса.

  Реализиран курист ( интервю )

 • Запиши се сега!

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   Ива Емилова Попова

   инж. Ива Попова преподавател по Компютърните технологии и софтуерното инженерство съпътстват целия живот на Ива Попова. Сблъсква се с тях още в началото на 90-те години, когато завършва средното си образование в единствената за България тогава специализирана професионална гимназия в областта на Компютърните Системи ‐ УКТЦ в гр. Правец. След това продължава в ТУ‐София като магистър‐инженер по Компютърни Системи и Технологии.
   През последната година от магистратурата й, в далечната 2002ра година, се поражда интереса й към областта на Изкуствения Интелект и продължава с 4 годишно обучение като докторант по Системи с Изкуствен Интелект, имайки възможността да работи с един от пионерите на ИИ в България ‐ проф. Людмил Даковски. Фокусът на дисертацията й е върху приложението на Машинно обучение и Обработка на Естествен Език при персонализирани търсещи системи в Уеб
   пространството.
   Именно като докторант в ТУ‐София Ива започва, а след това и продължава, преподавателската си кариера като асистент по дисциплините “Изкуствен Интелект и Експертни Системи”, “Програмиране в Интернет”, “Програмни Езици”.
   Интересът й към Уеб технологиите още през 2008-ма я отвежда като програмист в един от първите електронни магазини в България ‐ store.bg. Продължава професионалното си развитие в корпоративния свят, работи като софтуерен инженер и Уеб програмист в множество международни компании ‐ Comp‐tel, Internet Securities, Datamax, Experian. След няколко години като старши програмист и ръководител на софтуерен екип, Ива започва freelance практика, което й позволява всеобхватно да прилага и обогатява уменията си в най‐модерните аспекти на Уеб Технологиите и Изкуствения Интелект.
   Въпреки че се радва на признанието от доволни клиенти, истинско удовлетворение в работата получава от споделянето на знания и опит. Твърдата й увереност, че Компютърните Технологии са за всеки и трябва да бъдат разбираеми за всеки я отвежда през 2016-та година в Компютърно образователен център Progress, където и до днес подготвя и провежда множество курсове по Front‐End Development, Python, JavaScript и Machine Learning.

   Програмни езици: JavaScript, TypeScript, Python, Perl, PHP, C++

   Бази Данни: MySQL, PostgreSQl, MongoDB, Neo4j Graph Database

   Уеб Технологии: HTML5, CSS3, React, Angular, Node.js

   Машинно обучение: pandas, scikit‐learn, NLTK, tensorflow, …

   Изкуствен Интелект: Natural Language Processing, LLMs, Information Retrieval, Ontologies, Expert Systems,
   Neural Networks.

  Leave a Reply

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ