Go to Top

Linux системен администратор

 

 

 


 

 

Linux System Administrator

 

 • Кратко представяне на курса:

  Системният администратор отговаря за инсталирането, поддръжката и осъвременяването на операционни системи, софтуер и компютърни мрежи, необходими за осъществяване дейността на фирмата.Курсът е въведение в системната и мрежова администрация на съвременната GNU/Linux операционна система.

  Цел на курса:

  Завършилите курса получават основни практически и теоретични знания за работа с LINUX/UNIX базирани операционни системи. Курсът е отлична подготовка за сертификация по LPI101 и LPI102.

  За кого е предназначен курсът:

  Курса е предназначен, както за абсолютно начинаещи в системната администрация, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Издаване на Сертификат от компютърно образователен център „Progress“:

  В края на обучението всеки курсист полага практичен изпит. Успешно положилите изпита, получават Сертификат от компютърно образователен център „Progress“

  Получаване на LPI сертификат – LPIC-1: System Administrator:

  Тези, които желаят да положат изпити за сертификация от LPI ( Linux Profetional Institute ), могат да заявят ваучери необходими за полагане на изпитите по LPI101 и LPI102 на office@progressbg.net.

   

 • УЧЕБНА ПРОГРАМА :

  1. Запознаване с Линукс
  • Функции на операционната система;
  • Кратка история на UNIX/Linux, GNU / GPL;
  • Линукс ядро, дистрибуции и компоненти;
  • Преглед на популярните дистрибуции – Red Hat, Fedora, CentOS, SUSE, Debian, Ubuntu;
  • Инсталация на Linux дистрибуция;

  2. Команден интерпретатор
  • Роля на командния интерпретатор, видове;
  • Login, logout, виртуални терминали, графичен login, мрежови login;
  • Изпълнение на команди и навигация в конзолатa;
  • Системна информация – who, whoami, w, finger, users, groups, uname;
  • Root концепция, смяна на потребител su / sudo , UID, GID, id, tty ;
  • Помощ – help, man, info;
  • Среда и променливи на средата;
  • Хронология на командите – history.

  3. Файлове и директории
  • Filesystem Hierarchy Standard (FHS) ;
  • Смяна на директории (cd);
  • Преглед на съдържанието на директория (ls);
  • Създаване , копиране, преместване и триене на файлове и директории;
  • Блокове, inodes, връзки (hard и symbolic links);
  • Файлови типове , преглед на съдържанието на файлове (cat, more, less, head, tail);
  • Намиране на файлове (find, locate, which, whereis) .

  4. Права за контрол на достъпа
  • Собственост на файлове ( chown , chgrp );
  • Права на файлове и директории (umask, chmod, SUID, SGID, Sticky bit);

  5. Потоци, пренасочвания и обработка на текст
  • Файлово и входно-изходно пренасочване;
  • Пренасочване между програми (piping);
  • File globbing (wildcard модели);
  • Файлови статистики (wc);
  • Текстова обработка със sed и awk;
  • Подмяна на символи (tr);
  • Сортиране (sort);
  • Откриване на дублирания (uniq);
  • Извличане на колони от текст (cut);
  • Комбиниране на файлове (cat, paste);
  • Търсене във файлове чрез grep;
  • Регулярни изрази.

  6. Файлови системи, дялове и дискови квоти
  • Обща информация – дискове, дялове, файлови системи;
  • Управление на дялове с fdisk и parted;
  • Видове файлови системи;
  • Създаване на файлови системи (mkfs);
  • Настройки на файловите системи (tune2fs, dumpe2fs, fsck);
  • Монтиране и демонтиране на файлови системи (mount, umount);
  • NFS и SMB;
  • Настройка на /etc/fstab;
  • Проверка на използвано дисково пространство (du и df);
  • Конфигуриране на дискови квоти.

  7. Управление на софтуер
  • Архивиране (tar,cpio);
  • Компресия ( gzip, bzip2, zip);
  • Инсталиране от сорс код (configure, make files);
  • Ръчно инсталирани библиотеки (ldd, ldconfig) ;
  • RPM, YUM, DPKG, APT, Aptitude;
  8. Текстови редактор VI
  • Oсновни команди за преглед и редактиране на текстови файлове.

  9. Процеси
  • Същност и жизнен цикъл на процес;
  • Преглед на процесите ( ps, pstree, pgrep, top, jobs);
  • Сигнали и тяхното изпращане ( kill, killall, pkill);
  • Управление на задачи (fg, bg);
  • Приоритетизация (nice, renice).
  10. Инициализиране на системата
  • Преглед на процеса на първоначално зареждане;
  • Init процес и /etc/inittab конфигурационен файл;
  • Конфигуриране на boot manager ( GRUB);
  • Смяна на runlevel и настройка на runlevel по подразбиране;
  • Systemd

  11. Хардуерни настройки
  • Управление на файлове свързани с устройства (dev);
  • Основни файлове с хардуерна информация в /proc и /sys ;
  • Инструменти за откриване на хардуерна информация (dmesg, lspci, lsusb ) ;
  • Конфигуриране на компоненти и модули на kernel (modinfo, lsmod, insmod, rmmod,
  depmod, modprobe, sysctl) ;

  12. Настройки на командния интерпретатор и писане на прости скриптове
  • Конфигурационни файлове на средата;
  • Управление на променливите ;
  • Писане на скриптове – параметри, вход и изход, аритметични и логически операции,
  сравняване, условни оператори, цикли, функции.

  13. Потребители и групи
  • Файлове свързани с потребители и групи (passwd, group, shadow, gshadow);
  • Администриране на потребители и групи (добавяне, модифициране и изтриване);
  • Политики за пароли (chage) ;
  • Потребителски файлове по подразбиране (/etc/skel, /etc/profile) ;
  • Изпълняване на команди чрез sudo ;
  • Поставяне на ресурсни ограничения на потребителите (ulimit).

  14. Автоматизация на задачи
  • Управление на at и cron задачи ;
  • Формат на crontab ;
  • Конфигурационни файлове на cron ;
  • Anacron

  15. Лог файлове
  • Системни логове;
  • Типове и приоритети;
  • Настройка на Rsyslog;
  • Journald;
  • Архивиране и изтриване на логове чрез Logrotate.

  16. Локализация и системно време
  • Видове кодировки и инструменти за конвертиране (iconv, convmv);
  • Локализационни променливи;
  • Настройка на часова зона;
  • Хардуерен и системен часовник;
  • NTP протокол и клиентска настройка.

  17. Мрежи
  • Основи на TCP/IP мрежи ;
  • Ръчно и автоматично конфигуриране на мрежови интерфейси;
  • DNS – концепция и клиентска настройка;
  • Мрежова диагностика

  18. Графична система X Window
  • Структура на X Window System ;
  • Ръчна и автоматична конфигурация на X ;
  • Управление на шрифтове;
  • Инсталиране и настройка на дисплей мениджър;
  • Контрол на достъпа до X (xhost);
  • Отдалечен X достъп;
  • Опции за достъпност – помощни технологии (GOK, Dasher, ORCA) и настройки (мишка,
  клавиатура и визуални).

  19. Поща, принтиране, база данни
  • Поща – основни понятия, процес на изпращане и получаване, популярни MTA програми,
  Postfix;
  • Управление на принтери ( CUPS, lpadmin, lpr, lp, lpq, lprm ).
  • База данни – oсновни SQL заявки (select, insert, update, delete, join).

  20. Oтдалечен достъп
  • Инсталиране, конфигуриране и работа с SSH ;
  • Прехвърляне на файлове с sftp и scp;
  • Управление на ключовете в SSH;
  • Инсталиране и конфигуриране на vsftpd сървър

  21. Сигурност на системата
  • Контрол на login
  • Управление на отворените файлове
  • Xinetd и TCP Wrappers (hosts.allow и hosts.deny) ;
  • GPG

   

 • График на курсовете по „Linux – системен администратор“ :

  Срок за обучение на „Linux – системен администратор“   – 80 уч. часа 

  Следващите начални дати са:

  05-ти февруари 2022г.  „Linux – системен администратор“ ( съботно-неделна форма на обучение от 14:00 до 17:00 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка ). Занятията, ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 10-ти април 2022г.

  07-ми февруари 2022г.  „Linux – системен администратор“ ( вечерна  форма на обучение от 19:00 до 22:00 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка ). Занятията, ще се провеждат всеки понеделник и сряда. Край на курса: 13-ти април 2022г.

  Обучението се провежда в група до 8-м курсисти, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

   

  Цена на курс по „Linux System Administrator“

  (подготовка за сертификация по LPI 101 и LPI 102):

  Цена: 650 лв.

  Цената на курса може да се заплати на две вноски – първа вноска от 400 лева и втора вноска 250 лева. Първата се внася при записване на курса, а втората след 30 дена от началната дата на курса.

  *За поръчка на ваучери за полагане на изпити LPI 101 и LPI 102, моля заявете на office@progressbg.net или се обадете на 0988 78 4321.

  Важно:

  Компютърно образователен център „Progress“ има партньорски отношения с компании от IT сектора ( част от тях може да разгледате – тук ). Курсистите, които са показали отлични резултати по време на съответния курс, ще бъдат препоръчвани, като кандидати за работа на тези компании.

   

 • Записване

  Форма на обучение:

  Вариант на обучение:

  От къде научихте за нас:

  Допълнителни условия:

  • Записването се извършва предварително на място в образователния център или по банков път. При заплащане по банков път, моля погледнете банковата сметка по-долу.
  • Необходимо е всеки курсист да носи свой компютър.
  • За нуждите на курса залата е оборудвана с мултимедиен проектор.
  • Предоставят се учебни материали на всеки курсист в първия ден от обучението  (безплатно).

  Записване по банков път:

  Номер на банкова сметка:
  IBAN:BG49CECB979010E2257300
  BIC:CECBBGSF
  Основание за плащане: компютърно обучение по  ”Linux”

  След, като извършите превода е нужно да ни уведомите на email:office@progressbg.net. Може да оставите данните на фирмата си в случай, че бихте искали да ви се издаде фактура.

  Моля, ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. За контакти, натиснете – тук.

 • Преподаватели

  Иван Радев

  Иван Радев

  Образование : Магистър-инженер по Електроника, ТУ-София Работи като : Системен архитект

  Опит: 14 години в ИТ сферата като системен архитект, ръководител на екип, програмист и системен администратор 8 години професионален опит с Linux

  Умения: ОС администрация – Gentoo, Debian, Red Hat, Windows Програмни езици – C/C++,.NET ,HTML ,XML ,CSS Скриптови езици – Bash, Python Мрежови технологии – TCP/IP, OSI, DHCP, NAT, NTP, DNS, SNMP, VLAN, EIGRP, OSPF, Cisco IOS, ACL, IPS/IDS, Firewall Информационна сигурност – ISO27000 Бази данни – PostgreSQL, MySQL Виртуализация – VMware, VirtualBox, KVM

  Сертификати : LPIC-2, LPIC-1, CCNA, Comptia Security+, IRCA Information Security Management System Auditor

  Николай Цеков

  Николай Цеков

  Николай Атанасов Цеков e инжeнер автоматика в ТУ-София със специализация компютърни мрежи и технологии в MIT и дългогодишен стаж като Системен Администратор в едни от най големите корпорации във света, като HP, CSC, Accenture, Amazon, Google, NASA и други . Участвал в изграждането на корпоративни решение за големи клиенти като DHL ,SHELL, Alianz .
  Активно се занимавам със разработка внедряване и проектиране на дейтацентрове по света.
  Консултант по корпоративна сигурност и LINUX /UNIX операционни системи . Част от проектите в които е участвал са разработката на първият линукс изцяло на български . С много статии и материали на тема LINUX  не само в България, но и в САЩ . Автор на курса корпоративен LINUX в университета в Южна Пасадена (Флорида) .
  Със множество сертификати в областа на линукс и киберсигурноста.
  Умения LINUX , CISCO , VMWARE, SAP, ORACLE както и VOIP технологии.

  Румяна Игнатова

  Румяна Игнатова

  Магистър по Информатика от СУ“Св.Климент Охридски“, специализирала „Информационни системи“. Работила като Програмист, в сферата на обучението и като системен и мрежови администратор. Последните 20 години посветила на изграждането на широкоспекърна, бърза и надеждна мрежа в България с пълен високоскоростен достъп до Глобалната мрежа Internet. Приемайки това като лична мисия достига до позиция Директор „Управление на мрежата “ в един от най-големите Интернет доставчици у нас. Понастоящем е Технически Мениджър на фирма, занимаваща се с софтуерна и хардуерна поддръжка на корпоративни сървъри, мрежи и компютърни системи; разработка, дизайн, инсталация и управление на цялостни решения за бизнеса. По време на тези процеси добива опит със следните технологии:

  Computer Systems: RISC platforms (SUN SPARC, HP), VAX and PCs, Cisco Routers and Switches, Juniper routers
  Operating Environment: UNIX (Linux – Slackware, Debian, Ubuntu, Knoppix; BSDI, Solaris, Free BSD), MS DOS, MS Windows, NT, VAX/VMS, X Window System
  Network Environment and routing Protocols: BGP, OSPF, MPLS, TCP/IP, Novell IPX/SPX, DECNET, NetBEUI
  Professional Software: VAX/VMS Mail Exchanger, Qmail, Exim, BIND DNS server, FTP server, Apache/nginx WWW servers, Squid Proxy server, Radius, Tacacs+ access server, DHCP. MySQL, Samba, KVM

  Additional Software: MS Office, SQL, Internet Client Software
  Programming Languages: Perl, C, C++, Prolog, Lisp, Pascal, FORTRAN 77, PL/1, CGI scripts

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ