Go to Top

Linux системен администратор

 

 

 


 

 

Linux System Administrator

 

 • Кратко представяне на курса:

  Системният администратор отговаря за инсталирането, поддръжката и осъвременяването на операционни системи, софтуер и компютърни мрежи, необходими за осъществяване дейността на фирмата.Курсът е въведение в системната и мрежова администрация на съвременната GNU/Linux операционна система.

  Цел на курса:

  Завършилите курса получават основни практически и теоретични знания за работа с LINUX/UNIX базирани операционни системи. Курсът е отлична подготовка за сертификация по LPI101 и LPI102.

  За кого е предназначен курсът:

  Курса е предназначен, както за абсолютно начинаещи в системната администрация, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка група с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Получаване на LPI сертификат – LPIC-1: System Administrator:

  Тези, които желаят да положат изпити за сертификация от LPI ( Linux Professional Institute ), могат да заявят ваучери необходими за полагане на изпитите по LPI101 и LPI102 на office@progressbg.net.

  Издаване на Сертификат от компютърно образователен център “Progress”:

  В края на обучението се държи тест или се предава практически проект, според преценка на преподавателя. Всеки курсист, който успешно се справи с поставената финална задача, може да заяви на office@progressbg.net да му бъде издаден Сертификат. Таксата за издаване е 30 лева.

 • УЧЕБНА ПРОГРАМА :

  1. Запознаване с Линукс
  • Функции на операционната система;
  • Кратка история на UNIX/Linux, GNU / GPL;
  • Линукс ядро, дистрибуции и компоненти;
  • Преглед на популярните дистрибуции – Red Hat, Fedora, CentOS, SUSE, Debian, Ubuntu;
  • Инсталация на Linux дистрибуция;

  2. Команден интерпретатор
  • Роля на командния интерпретатор, видове;
  • Login, logout, виртуални терминали, графичен login, мрежови login;
  • Изпълнение на команди и навигация в конзолатa;
  • Системна информация – who, whoami, w, finger, users, groups, uname;
  • Root концепция, смяна на потребител su / sudo , UID, GID, id, tty ;
  • Помощ – help, man, info;
  • Среда и променливи на средата;
  • Хронология на командите – history.

  3. Файлове и директории
  • Filesystem Hierarchy Standard (FHS) ;
  • Смяна на директории (cd);
  • Преглед на съдържанието на директория (ls);
  • Създаване , копиране, преместване и триене на файлове и директории;
  • Блокове, inodes, връзки (hard и symbolic links);
  • Файлови типове , преглед на съдържанието на файлове (cat, more, less, head, tail);
  • Намиране на файлове (find, locate, which, whereis) .

  4. Права за контрол на достъпа
  • Собственост на файлове ( chown , chgrp );
  • Права на файлове и директории (umask, chmod, SUID, SGID, Sticky bit);

  5. Потоци, пренасочвания и обработка на текст
  • Файлово и входно-изходно пренасочване;
  • Пренасочване между програми (piping);
  • File globbing (wildcard модели);
  • Файлови статистики (wc);
  • Текстова обработка със sed и awk;
  • Подмяна на символи (tr);
  • Сортиране (sort);
  • Откриване на дублирания (uniq);
  • Извличане на колони от текст (cut);
  • Комбиниране на файлове (cat, paste);
  • Търсене във файлове чрез grep;
  • Регулярни изрази.

  6. Файлови системи, дялове и дискови квоти
  • Обща информация – дискове, дялове, файлови системи;
  • Управление на дялове с fdisk и parted;
  • Видове файлови системи;
  • Създаване на файлови системи (mkfs);
  • Настройки на файловите системи (tune2fs, dumpe2fs, fsck);
  • Монтиране и демонтиране на файлови системи (mount, umount);
  • NFS и SMB;
  • Настройка на /etc/fstab;
  • Проверка на използвано дисково пространство (du и df);
  • Конфигуриране на дискови квоти.

  7. Управление на софтуер
  • Архивиране (tar,cpio);
  • Компресия ( gzip, bzip2, zip);
  • Инсталиране от сорс код (configure, make files);
  • Ръчно инсталирани библиотеки (ldd, ldconfig) ;
  • RPM, YUM, DPKG, APT, Aptitude;
  8. Текстови редактор VI
  • Oсновни команди за преглед и редактиране на текстови файлове.

  9. Процеси
  • Същност и жизнен цикъл на процес;
  • Преглед на процесите ( ps, pstree, pgrep, top, jobs);
  • Сигнали и тяхното изпращане ( kill, killall, pkill);
  • Управление на задачи (fg, bg);
  • Приоритетизация (nice, renice).
  10. Инициализиране на системата
  • Преглед на процеса на първоначално зареждане;
  • Init процес и /etc/inittab конфигурационен файл;
  • Конфигуриране на boot manager ( GRUB);
  • Смяна на runlevel и настройка на runlevel по подразбиране;
  • Systemd

  11. Хардуерни настройки
  • Управление на файлове свързани с устройства (dev);
  • Основни файлове с хардуерна информация в /proc и /sys ;
  • Инструменти за откриване на хардуерна информация (dmesg, lspci, lsusb ) ;
  • Конфигуриране на компоненти и модули на kernel (modinfo, lsmod, insmod, rmmod,
  depmod, modprobe, sysctl) ;

  12. Настройки на командния интерпретатор и писане на прости скриптове
  • Конфигурационни файлове на средата;
  • Управление на променливите ;
  • Писане на скриптове – параметри, вход и изход, аритметични и логически операции,
  сравняване, условни оператори, цикли, функции.

  13. Потребители и групи
  • Файлове свързани с потребители и групи (passwd, group, shadow, gshadow);
  • Администриране на потребители и групи (добавяне, модифициране и изтриване);
  • Политики за пароли (chage) ;
  • Потребителски файлове по подразбиране (/etc/skel, /etc/profile) ;
  • Изпълняване на команди чрез sudo ;
  • Поставяне на ресурсни ограничения на потребителите (ulimit).

  14. Автоматизация на задачи
  • Управление на at и cron задачи ;
  • Формат на crontab ;
  • Конфигурационни файлове на cron ;
  • Anacron

  15. Лог файлове
  • Системни логове;
  • Типове и приоритети;
  • Настройка на Rsyslog;
  • Journald;
  • Архивиране и изтриване на логове чрез Logrotate.

  16. Локализация и системно време
  • Видове кодировки и инструменти за конвертиране (iconv, convmv);
  • Локализационни променливи;
  • Настройка на часова зона;
  • Хардуерен и системен часовник;
  • NTP протокол и клиентска настройка.

  17. Мрежи
  • Основи на TCP/IP мрежи ;
  • Ръчно и автоматично конфигуриране на мрежови интерфейси;
  • DNS – концепция и клиентска настройка;
  • Мрежова диагностика

  18. Графична система X Window
  • Структура на X Window System ;
  • Ръчна и автоматична конфигурация на X ;
  • Управление на шрифтове;
  • Инсталиране и настройка на дисплей мениджър;
  • Контрол на достъпа до X (xhost);
  • Отдалечен X достъп;
  • Опции за достъпност – помощни технологии (GOK, Dasher, ORCA) и настройки (мишка,
  клавиатура и визуални).

  19. Поща, принтиране, база данни
  • Поща – основни понятия, процес на изпращане и получаване, популярни MTA програми,
  Postfix;
  • Управление на принтери ( CUPS, lpadmin, lpr, lp, lpq, lprm ).
  • База данни – oсновни SQL заявки (select, insert, update, delete, join).

  20. Oтдалечен достъп
  • Инсталиране, конфигуриране и работа с SSH ;
  • Прехвърляне на файлове с sftp и scp;
  • Управление на ключовете в SSH;
  • Инсталиране и конфигуриране на vsftpd сървър

  21. Сигурност на системата
  • Контрол на login
  • Управление на отворените файлове
  • Xinetd и TCP Wrappers (hosts.allow и hosts.deny) ;
  • GPG

   

 • График на курсовете по „Linux – системен администратор“ :

  Срок за обучение на „Linux – системен администратор“   – 80 уч. часа 

  Следващите начални дати са:

  28-ми май 2024г.  (вечерна форма на обучение от 19:00 до 22:00 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка) . Часовете ще се провеждат всеки вторник и четвъртък. Край на курса: 01-ви август 2024г.

  01-ви юни 2024г.  (съботно-неделна форма на обучение от 14:00 до 17:00 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка) . Часовете ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 04-ти август 2024г.

  Участниците могат да избират между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена на курс по “Linux System Administrator”

  (подготовка за сертификация по LPI 101 и LPI 102):

  Цена: 750 лв.

  Цена на курс + 2 ваучера за сертификация: 1400 лв.

  Цената на курса може да се заплати на две вноски – първа вноска от 400 лева и втора вноска 350 лева. Първата се внася при записване на курса, а втората след 30 дена от началната дата на курса.

  *За поръчка на ваучери за полагане на изпити LPI 101 и LPI 102, моля заявете на office@progressbg.net или се обадете на 0988 78 4321.

  Важно:

  Компютърно образователен център “Progress” има партньорски отношения с компании от IT сектора ( част от тях може да разгледате – тук ). Курсистите, които са показали отлични резултати по време на съответния курс, ще бъдат препоръчвани, като кандидати за работа на тези компании.

   

 • Записване

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   Николай Цеков

   Николай Цеков

   Николай Цеков e инжeнер автоматика и ИТ в ТУ-София със специализация компютърни мрежи и технологии в MIT (The Massachusetts Institute of Technology) и дългогодишен стаж като Системен Администратор в едни от най големите корпорации в света, като HP, CSC, Accenture, Amazon, Google, NASA и други. Участвал в изграждането на корпоративни решения за големи клиенти като DHL, SHELL, Alianz, Suse .
   Активно се занимава с разработка, внедряване и проектиране на дейтацентрове по света.
   Консултант по корпоративна сигурност и LINUX /UNIX операционни системи . Част от проектите, в които е участвал, са разработката на първия линукс изцяло на български. С много статии и материали на тема LINUX  не само в България, но и в САЩ. Автор на курса корпоративен LINUX в университета в Южна Пасадена (Флорида) .
   Сертифициран Линукс инженер, Мрежови инжинер и Секюрити администратор.
   Има повече от 10 години опит в изгрждане и проектиране на клауд решения.
   Понастоящем работи като старши системен администратор в А1 Австрия .

   Николай притежава висок професионализъм на преподаване с взискателност и лично отношение към курсистите.

   Умения: LINUX, CISCO, VMWARE, SAP, ORACLE, както и VOIP технологии.

   Licenses & Certifications:
   CompTIA PenTest+
   InsightVM Certified Administrator
   Advanced Penetration Testing
   CISM
   Cisco CCNA
   CompTIA Linux+ (Archived)
   Cryptography
   Metasloit
   Post Exploitation Hacking
   Web Application Penetration Testing
   Penetration Testing and Ethical Hacking

   Иван Радев

   Иван Радев

   Образование : Магистър-инженер по Електроника, ТУ-София Работи като : Системен архитект

   Опит: 14 години в ИТ сферата като системен архитект, ръководител на екип, програмист и системен администратор 8 години професионален опит с Linux

   Умения: ОС администрация – Gentoo, Debian, Red Hat, Windows Програмни езици – C/C++,.NET ,HTML ,XML ,CSS Скриптови езици – Bash, Python Мрежови технологии – TCP/IP, OSI, DHCP, NAT, NTP, DNS, SNMP, VLAN, EIGRP, OSPF, Cisco IOS, ACL, IPS/IDS, Firewall Информационна сигурност – ISO27000 Бази данни – PostgreSQL, MySQL Виртуализация – VMware, VirtualBox, KVM

   Сертификати : LPIC-2, LPIC-1, CCNA, Comptia Security+, IRCA Information Security Management System Auditor

   Атанас Николов

   АтанаАтанас Николов - преподавател по DevOpsс е завършил ТУЕС през 2017 година специалност “Компютърни мрежи”.

   Има успешно завършени обучения по “Програмиране с Python”, “Linux Системен администратор” и “DevOps” в компютърно образователен център “Progress”.

   В  момента работи като DevOps инженер във фирма GenericSoft.
   Притежава опит като системен администратор в GoDaddy. Работил е за големи корпорации като IBM, DXC, Concentrix, Pokerstars.

   Като практикуващ DevOps инженер Атанас преподава с примери от реалната работна среда на всички курсисти, които желаят да развиват кариерата си в тази област.

   Умения:
   Automation tools: Ansible, Terraform, GitLab CI
   Virtualization: VMware
   Containerization: Docker, Kubernetis
   OS: Debian, CentOS, Windows
   Programming: Bash, Python
   Cloud: AWS, GCP, DigitalOcean

  2 Comments

  1. Simo юни 21, 2023
  2. Илия август 2, 2023

  Leave a Reply

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ