Go to Top

Курс по Автоматизирано тестване

подходящ и за хора без опит в програмирането

 • Какво представлява курса:

  Курса се разделя на следните части:

  • Java for Beginners, в която курсистите се запознават с основите на технологията и започват реалното писане на код. Курсистите, започват само да си “цапат” ръцете с писане на код.
  • Упражняване на наученото до момента в комбинация.
  • Запознаване с основите на Обектно ориентираното програмиране – принципи, подходи, реална имплементация в Java.
  • Практика с натрупване – началните нива на Java с принципите на ООП
  • Някой полезни съпътстващи инструменти и технологии – за споделяне на код (source control), за build managing (Maven)
  • Приложение на наученото до момента в автоматизираното тестване – на UI ниво (Selenium), както и на ново API заявки – Rest Assured.
  • Упражнения със Selenium.
  • Design patterns при автоматизираното тестване.
  • Упражнения със Selenium в съчетание с научените design patterns.
  • Основни познания по Cucumber и писане на BDD – тест-сценарии и life documentation
  • Ииииии. . . още упражнения, като вкарваме в играта и последния слой, а именно – Cucumber.

   

  За кого е подходящ курса:

  Курса  е ориентиран за хора с желание да се запознаят с автоматизираното тестване, които имат професионален опит или са завършили обучение по ръчно/manual софтуерно тестване.

  Какви са ползите от курса или – а след това накъде?

  Курса дава, начално ниво и начални до добри познания за основите на Java. Начални до добри познания за основите на Slenium и Rest Assured и подходите за автоматизиране на тестове. Умения за първоначално настройване на проект или включване в готов такъв. Ако може да обобщим: Курсистите научават азбуката и основната граматика, а кой ще стане велик “писател” – зависи от положените усилия и вложеното време.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка група с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Кариерно консултиране ( безплатно ):

  При желание нашата агенция за подбор на кадри ще ви помогне да опознаете ИТ индустрията (компаниите и профила на търсените от тях кадри, какви възможности предлагат за професионално развитие на своите служители, възнаграждения , работна атмосфера, технологии с които работят и още).

  Ще ви разкажем и посъветваме върху какво да наблягате по време на интервю за работа.

  Услугата е напълно безплатна за всички завършили курсисти на центъра.

  Издаване на Сертификат:

  В края на обучението се държи тест или се предава практически проект, според преценка на преподавателя. Всеки курсист, който успешно се справи с поставената финална задача, може да заяви на office@progressbg.net да му бъде издаден Сертификат. Таксата за издаване е 30 лева.

   

 • Учебна програма на курс по “Автоматизирано тестване”:

   

  I. Course Introduction

  1. Introduction: why do we need QAs? Why and when to automate our tests?
  2. Course Agenda: introduction to Java; Base automation tools and techniques.
  3. Introduction to Java and Language History
  4. Environment setup: Installing JDK and JRE; Environment variables setup; Installing IDE by choice (Intellij)

   

  II. Java Basics

  1. Primitive (vs reference) data types: Numeric, char, and boolean data types. Why do we need 4 type for integers and 2 types for fractional numbers?
  2. String – the reference type declared as primitive
  3. Variables: fields, local variables, fields
  4. Operators in Java: arithmetic, comparison, logical, bitwise, assignment
  5. Console Input: the eternal “Hello, World!” and how to do it in Java
  6. First steps in Java methods
  7. Conditional logic: If, If…Else…; And why not if and then another if?

   

  III. Java Loops

  1. How to repeat something “Like a boss!”
  2. While/Do While or “Repeat this till I tell you to stop!” in 2 variations
  3. For/Foreach or “Repeat this certain amount of times” and “Repeat this for every stuff in the line”
  4. Nested Loops: “How to enter every room on each floor?”

   

  IV. Object Oriented Programing part 1

  Methods – “It is time for action!”:

  1.  Method return types: Method introverts (or type void) and method extroverts – they show their results of ALL possible kinds.
  2. Access modifiers: Some things are visible only inside the room, some – from EVERYWHERE
  3. Method Overloading (Same name, different function) and Overriding (“Hey! I will make same changes here, bro. . .”)

   

  V. Object Oriented Programing part 2

  1. Objects and Classes: “Is it easy to make a  Person (class) and what he can do?”
  2. Constructors: the methods that engineer objects
  3. Fields (variables, that characterize some object) and static members (the one that belong to the class itself)
  4. System classes

   

  VI. Strings and operations with them

  1. What String is?
  2. String comparison
  3. String formatting
  4. Substrings
  5. Others string operations – splitting, string containing another string, string starting or ending with specific substring etc

   

  VII. Arrays and collections

  1. Array – declaration and usage. Why is an array a value type?
  2. List<> – declaration and usage. Comparison between List<> and Array.
  3. Some other collection types – Set<>, Queue<>. When and how to use them.
  4. Maps<Key, Value> – usage in QA Automation.

   

  VIII. Object Oriented Principles

  1. Inheritance – classes and interfaces in java can pass their DNA.
  2. Encapsulation – restrict the access to your code. (“I can see your entrails. Are you sure it is OK?!”)
  3. Abstraction – “Everything can be abstract. . .” or: do we need Honda, BMW or Audi classes  or we can use Car interface.
  4. Polymorphism – once again Overriding and overloading

   

  IX. Interfaces and abstract classes: Wow! We can have methods without a body! Well, at least for a while. . .

  X. Exceptions: how useful it is to read the stack error trace. Exception vs Assertion. Exception handling in QA Automation.

  XI. Dependency management systems. Version control systems

  1. Maven – easy way to build and manage projects. Adding dependencies instead of adding jars. Some considerations.
  2. Git: “What if some people are working on the same code?”
  3. Bitbucket – one of the Git implementations
  4. Sourcetree – desktop IDE for working with Bitbucket (and other) for cloning, pushing, merging, brancking etc repository operations

   

  XII. Selenium and JUnit

  1. Creating a Selenium project – it is easy with Maven!
  2. WebDriver – the browser representation in Selenium
  3. Using browser inspector to locate WebElements in HTML DOM
  4. JUnit framework as a basis for our tests.

   

  XIII. Selector strategies

  1. Different type of selectors:
   By Id
   By CSS selector
   By XPATH
   Similarities between CSS selector and XPATH. Pros and cons
   By Name
   By link text
   Others

  XIV. FindElement and findElements methods

  1. How to synchronize a Selenium project. Switching between different iFrames, window and working with alerts:

  Implicit wait

                Explicit wait

                Fluent  wait

                SwitchTo() method and usage with iFrames, window and alerts

                2. Design patterns:

                Page Object model – separate page elements and actions with them from test logic. Advantages.

                PageFactory – Java implementation of Page Object model

                 3. Behavior-Driven Development – “The best of the best of the best!”:

                BDD and Gherkin language

                BDD  – easy to understand live documentation which in form of test/behavior scenarios

                Tests implementation with Cucumber JVM: how to match BDDs to effective automation tests?

                4. Testing of RESTful services:

                What is REST?

                Rest assured – one more useful Java library

                JSON to Object and vice versa – easy way to handle Requests and Reponses

  XV. Final project assessment and Job interview preparation

 • Курс по Автоматизирано тестване

  Продължителност на обучението  – 80 учебни часа ( 2,5 месеца).

  Следващите начални дати:

  28-ми май 2024г. (вечерна форма на обучение от 19:00 до 22:00 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка).Курсът ще се провежда всеки вторник и четвъртък. Край на курса: 1-ви август 2024 г.

   Участниците могат да избират между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена и заплащане на курса:

  Цена: 890 лв.

  Курсът може да бъде заплатен на две вноски. Първата вноска от 500 лева се внася при записването, а останалите 390 лева след първият месец от обучението.

  Полезни статии относно Автоматизирано тестване:

  АВТОМАТИЗИРАНО ТЕСТВАНЕ, ПЕРСПЕКТИВИ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ!

   

  Видео представяне на курса по „Автоматизирано тестване“

   

 • Записване за курс по по Автоматизирано тестване

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   Станко Узунов

   Станко завършва бакалавър във Финландия към университета в Оулу, специалност “Електротехника и софтуерно инженерство”.
   В момента е мейнфрейм и софтуерен инженер с повече от 10 години опит в разработка на продукти, насочени към следващото поколение мейнфрейм разработчици в голяма IT корпорация.
   Правил е много вътрешнофирмени обучения за  свои колеги.
   Притежава ценен международен опит в областта на IT технологиите, който споделя с курсистите по време на обученията. Преподава с персонално отношение към всеки курсист и на базата на много примери от реалната практика.
   Програмни езици: Python, Typescript/Node.js, COBOL, Java, C++
   Бази данни:  MongoDB
   Инструменти за автоматизирано тестване: Jest/Mocka
   Уеб услуги: REST API

   Бадер Бадер

   Бадер Бадер

   Магистър Информационен Мениджмънт, Vrije Universiteit Amsterdam. Повече от 10 години опит в софтуерното тестване с участие в проекти в области като роботизация, здравеопазване, електронна търговия,финанси, логистика, телекомуникация и др.

   От 2019 води курсове в Академия Прогрес по “Софтуерно тестване” и “Автоматизирано тестване”.

   Сертификати: ISTQB

   Използвани езици и технологии в кариерата: Selenium WebDriver, WebDriverIO, Cypress, API Testing, Jmeter,  BDD/Gherkin, Mobile Testing, JavaScript, Java, C#, HTML, CSS, SQL, Microsoft Azure, Gitlab, Jenkins, Jira.

   Александър Йорданов

   Александър Йорданов

   Тест инженер автоматично тестване.

   Повече от 5 години опит в ръчно и автоматизирано тестване на софтуер на десктоп и уеб приложения, както и тестване на ниво уеб услуги (REST, SOAP).

   Ръководител на екип с повече от 5 години опит.

   Технологии и инструменти – C#, Java, QTP with VBS; Selenium, BDD (Cucumber and SpecFlow); JMeter, Gatling; PL SQL, PostgreSQL, MS SQL; Postman, SOAP UI; Bamboo, Jenkins e.t.c.

   Automation QA в проекти за: Софтуер за управление на устройства за локация, Портал за разплащане и други финансови инструменти, Софтуер за документооборот на компания за чартърни полети, Софтуер за управление на интерактивни онлайн предавания

   Йордан Георгиев

   Йордан Георгиев

   Работи като QA Engineer от 2013, а с автоматизирано тестване се занимава от 2015.

   Бакалавър по АИУТ по образование , инжер по качеството по душа.

   Автоматизацията на цялостния процес е негова лична цел, която преследва до край. Обича свободата на работа, която му дават фирмите, в които е работил. Обича иновациите и надграждане на изградените процеси. В свободното си време обича : да отделя на близките му хора, да играе бордови игри, да се занимава със стрийт фитнес,да чете фентъзи и фантастика.

   Програмира на следните езици : C#, Java, JavaScript, HTML, CSS
   Бази данни – MySQL, MSSQL
   Опит в автомазирането тестване и инстурменти като – Selenium WebDriver, Cucumber BDD, Specflow BDD, JMeter, Postman, Junit, NUnit, Spring, Ranorex, RobotFramework, WinAppDriver
   Много комуникативен и смее да каже, с доста добри „soft skills”. Менторстването и преподаването като цяло, е призвание, чийто корени идват учителското семейство, в което е израстнал.

   Цветомир Бановски

   Цветомир Бановски е възпитаник по Електроника към ТУ – София.
   От две години се занимава със софтуерно тестване, като е направил преминаване от ръчно към автоматизирано тестване.
   Има опит в тестването на приложения, използвани от големи корпорации.
   Автоматизираното тестване му харесва най-вече с това, че елиминира голяма част от повторяемите и банални задачи, с които всеки Manual QA се сблъсква.
   Tools: C#, Java, Selenium, RestSharp, Postman.

   Полина Тодорова

   Полина Тодорова

   Работи в IT сферата повече от 12 години, като 11 от тях са като QA.
   Бакалавър по „Информационни технологии” от Шуменски Университет.

   Проекти – Софтуер за бизнес пътувания. Система за мониторинг на социалните мрежи. Софтуер за изчисляване на себестойноста при производството на части.  Финансов софтуер за банки и финансовата борса.

   Програмни езици: Java, C#, PHP, JavaScript, HTML, CSS
   Бази данни:  MySQL, MSSQL, PostgreSQL
   Инструменти за автоматизирано тестване: Selenium WebDriver, Cucumber BDD, JUnit, NUnit, TestNG
   Системи за управление на проекти и дефекти: Jira, Confluence, Bugzilla, TFS

  Leave a Reply

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ