Go to Top

LibreOffice Calc

Описание на курса:

LibreOffice Calc е програма за електронни таблици, която ви позволява ефикасно да обработвате и съхранявате списъци от данни, да извършвате изчисления, да създавате отчети и диаграми. С помощта на LibreOffice Calc е възможно лесно и бързо да се въвежда информация, която след това да се променя, изтрива или добавя.  Програмата е широко разпространена и се използва в почти всички сектори на икономиката. Материала ще бъде поднесен от мотивирани специалисти с дълъг опит в преподаването , чрез интересни и подходящи примери.

Мащаб на групата:

Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

Продължителност на курса:

Курса е с обем от 15 учебни часа и е с продължителност две седмици и половина. Занятията се провеждат два пъти в седмицата.

Какво е необходимо за участие в курса:

Необходимо е курсистите желаещи да вземат участие в курса да се запишат до 3 дни преди началната дата на обучението, като направят това на място в административния офис на компютърно образователния център „Progress”( пл. Славейков №11, етаж 5, зала 1) заплащайки таксата за обучението. Възможно е и заплащане по банков път.

Цена на курса:

Цена: 108 лв.

Ползване на личен лаптоп:

Необходимо е курсистите да носят в учебния център личен лаптоп, на който да се обучават.

Издаване на Сертификат:

Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат. Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението.

Учебна програма:/ ниво начинаещи/:

1. Стартиране и основен екран на LibreOffice Calc. Менюта и ленти с бутони.
2. Добавяне и премахване на бутони от лентата за бърз достъп.
3. Основни понятия в LibreOffice Calc:
– Работна книга (workbook).
– Работен лист (worksheet).
– Клетка (cell).
– Движение из работния лист.
4. Работа с клетки, колони и редове.
5. Въвеждане на данни.
– Редактиране на данни – изтриване, копиране, преместване.
– Вмъкване и изтриване на колони и редове.
– Изменение ширината на колона или ред.
– Видове данни в клетките.
– Използване на богатите възможности на функция AutoFill.
6. Числови формати в LibreOffice Calc. Особености.
7. Работа с именувани области (Named ranges).
8. Изчисления в електронната таблица:
– Ред на аритметичните операции.
– Сумиране на стойности.
– Адресиране на клетките и използването им във формулите.
– Копиране на стойности от клетки, съдържащи формули.
– Дефиниране на област за изчисления.
9. Вградени функции.
– Намиране на най-голяма и най-малка стойности.
– Средни стойности.
– Логически функции IF, OR, AND.
– Функции за извличане на стойности от база данни – LOOKUP, VLOOKUP.
10. Условно форматиране.
11. Нагледно представяне на данните. Предпечатна подготовка и отпечатване.
12. Създаване и промяна на графики (диаграми).

Учебна програма: / ниво напреднали /:

1.Числови формати в LibreOffice Calc. Особености.
– Създаване на потребителски формати.
– Видове адресации и използването им при изчисления – преговор.
– Изчисления с данни от различни листове и файлове.
2.Вградени функции.
– логическа функция   IF – преговор.
– функции за извличане на стойности  VLOOKUP – преговор.
– Математически – MOD, RAND, RANDBETWEEN.
– статистически – MIN, MAX, MODE, MEDIAN.
– за дата и час NOW, TODAY, DATE, DATEDIF.
– текстови функции – LEFT, RIGHT, MID, PROPER,FIND, TRIM, LEN, CONCATENATE.
– финансови функции – PMT, FV, PV, RATE. – функция INDIRECT.
3.Сортиране  по един и  повече от един критерии. Филтриране (Filter).
4. Обобщаване на изчисленията (Subtotals).
5.Създаване на обобщени таблици (Pivot Tables).
– Въведение в осевите таблици.
– Филтриране и сортиране.
– Филтриране със сегментатори.
– Групиране на информацията.
– Използване на формули при работа с осеви таблици.
– Обобщения на нечислови данни.
– Създаване на осеви графики.
– Консолидиране на данните чрез осева таблица.
6.Предпечатна подготовка и отпечатване.

График на курсовете по LibreOffice Calcтук.