Go to Top

Техники за решаване на проблеми и вземане на решения

Курс по „Техники за решаване на проблеми и вземане на решения“

Цели:

 • да се задълбочи разбирането на участниците за същността на проблемите на работното място;
 • да се развият умения за анализирането им с помощта на различни техники и инструменти;
 • да се усвоят различни подходи и техники за вземане на управленски решения.

Брой участници:

 • С цел по ефективно обучение групите са ограничени до 15 участника.

Продължителност:

 • 1 ден, 8 учебни часа по 45 минути, разпределени в 4 сесии.

Учебна програма на курса:

Сесия 1: Анализ на проблеми в организациите.

Съдържание:

 • Въведение
 • Анатомия на проблема
 • Идентифициране на проблема и анализ на причините
 • Собственост на проблема
 • Етапи на систематичното разрешаване на проблеми и вземане на решения

Дейности и методи:

 • Представяне на водещия, участниците, целите и съдържание на обучението
 • Загряване
 • Презентация на особеностите и типовете проблеми в организацията
 • Интерактивни упражнения в малки групи за дефиниране на проблеми и на заинтересованите страни
 • Дискусия върху работата на малките групи

Сесия 2: Структуриран подход за вземане на решения.

Съдържание:

 • Поставяне на цели и определяне на ограничения
 • Генериране на алтернативни решения
 • Критични фактори за успех
 • Анализ на въздействието и техники за оценка
 • Планиране и изпълнение
 • Наблюдение и оценка

Дейности и методи:

 • Симулация „Оцеляване“ за прилагане на структуриран подход за вземане на решения
 • Дискусия
 • Анализ и изводи

Сесия 3: Помощни техники при вземане на решения.

Съдържание:

 • Мисловни карти
 • “ Мозъчна атака“
 • Фокус групи
 • Диаграма на Ишикава
 • Дърво на целите

Дейности и методи:

 • Презентация и демонстрация на различните техники
 • Работа в малки групи за прилагане на различните техники към реални организационни проблеми
 • Анализ на работата на малките групи
 • Дискусия относно приложимостта им в реални работни ситуации

Сесия 4: Алтернативни подходи за вземане на решения в организацията.

Съдържание:

 • Същност и приложение на дизайн мисленето
 • Латерално мислене
 • Практическо приложение на различните подходи

Дейности и методи:

 • Презентация на различните подходи и ползите от прилагането им
 • Демонстрация на подходите чрез работа по реални практически казуси
 • Дискусия върху приложимостта на подходите
 • Оценка на обучението чрез анкета
Издаване на Сертификат:

Добрите резултати на курсистите са основание за получаване на Сертификат.

Цена на курсa по “Техники за решаване на проблеми и вземане на решения”

Цена: При запитване на e-mail: office@progressbg.net или на 0988 78 4321

След получаване на конкретно запитване , ние ще изработим  специално предложение според вашите бизнес нужди.

 

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ