Go to Top

Курс по програмиране с Perl

 

 

 

 

 • Какво е Perl?

  Perl е универсален език за писане на скриптове, създаден да направи лесните неща още по-лесни, а трудните – възможни.
  Perl е подходящ за изпълнение на почти всяка задача върху почти всяка платформа – от малки промени, въведени през командния ред, до обработване на файлови системи, управление на процеси, администриране на бази данни, клиент-сървър програмиране, уеб приложения и управление на уеб-базирани данни.

  Цел на курса по програмиране на Perl:

  Курсът е предназначен да ви научи да пишете полезни скриптове на Perl, колкото е възможно най-бързо. Да създавате работни програми от начало до край. Да разберете различните части на програмата и как да ги ползвате заедно. Да овладеете синтаксиса на основните функции и инструкции на езика и данните, с които работи, както и значението на вградените променливи. Да изпълнявате системни команди, да се запознаете с управлението на бази данни, да обработвате текстови файлове от всякакъв формат – HTML XML, JSON, CSV, Exsel, MS-Word, PDF и др., да манипулирате графични изображения, да създавате уеб сайтове.
  Темите включват: типове данни и променливи в Perl, управляващи структури, оператори и приоритет, подпрограми, операции с файлове, регулярни изрази, манипулация на низове, списъци и сортиране, управление на процеси, допълнителни модули, уеб програмиране, като всяка тема се съпътства от голям брой примери и упражнения с разработени отговори.

  За кого е предназначен курсът:

  Курсът може да бъде изучаван, както от абсолютно начинаещи в програмирането, така и от тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно по-високо ниво. Желателно е да имате известни, минимални познания по операционната система Linux.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8 участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Хостинг план:

  Безлатен хостинг за всеки един курсист за целите на курса, предоставен от нашите партньори от Суперхостинг, чрез план – “СуперПро” .

  Издаване на Сертификат:

  В края на обучението се държи тест или се предава практически проект, според преценка на преподавателя. Всеки курсист, който успешно се справи с поставената финална задача, може да заяви на office@progressbg.net, да му бъде издаден Сертификат. Таксата за издаване е 30 лева.

 • Учебна програма по Perl / ниво начинаещи / :

  1. Въведение в програмния език Perl

  1.1 Какво означава абревиатурата „Perl”?

  1.2 История на Perl

  1.3 Perl и операционната система

  1.4 Основни идеи на Perl

  1.5 Как да съставя програма на Perl?

  1.6 Връзка между скриптовите езици Perl, HTML и JavaScript

  1.7 Упражнения

  2. Скаларни данни

  2.1 Числа

  2.2 Низове

  2.3 Вградените предупредителни съобщения на Perl

  2.4 Скаларни променливи

  2.5 Изход с print

  2.6 Прихващане на потребителски входни данни

  2.7 Операторът chomp

  2.8 Стойността undef

  2.9 Функцията defined

  2.10 Упражнения

  3. Масиви (списъци от скалари)

  3.1 Получаване на достъп до елементите на масив

  3.2 Специални индекси на масив

  3.3 Списъчни литерали

  3.4 Присвояване на списък

  3.5 Интерполация на масиви в низове

  3.6 Скаларен и списъчен контекст

  3.7 Упражнения

  4. Хешове (списъци от скалари – II вид)

  4.1 Какво е хешът?

  4.2 Достъп до елементите на хеш

  4.3 Функции за хешове

  4.4 Защо each обхожда два пъти по-бързо хеша от foreach

  4.5 Типичната употреба на хеш

  4.6 Хешът %ENV

  Упражнения

  5 Управляващи структури, оператори и приоритет

  5.1 Операторът if/unless

  5.2 Клаузата elsif

  5.3 Операторът while/until

  5.4 Операторът for

  5.5 Операторът foreach

  5.6 Автоматично увеличаване и намаляване с единица

  5.7 Управление на цикли

  5.8 Операторът last

  5.9 Операторът next

  5.10 Операторът redo

  5.11 Блокове с етикети

  5.12 Модификатори на изрази

  5.13 && и || като оператори

  5.14 Тернарният оператор ?:

  5.15 Логически оператори за сравнение

  5.16 Упражнения

  6. Подпрограми

  6.1 Дефиниране на подпрограма

  6.2 Извикване на подпрограма

  6.3 Върнати стойности

  6.4 Аргументи

  6.5 Частни променливи в подпрограма

  6.6 Списък с произволен брой параметри

  6.7 Бележки относно лексикалните (my) променливи

  6.8 Прагмата use strict

  6.9 Операторът return

  6.10 Нескаларни върнати стойности

  6.11 Постоянни частни променливи

  6.12 Упражнения

  7. Вход и изход

  7.1 Вход от стандартния вход

  7.2 Вход от оператора ромб <>

  7.3 Извикващите аргументи

  7.4 Изход към стандартния изход

  7.5 Форматиран изход с printf

  7.6 Файлови манипулатори

  7.7 Отваряне на файлов манипулатор

  7.8 Фатални грешки с die

  7.9 Употреба на файлови манипулатори

  7.10 Повторно отваряне на стандартен файлов манипулатор

  7.11 Изход със say

  7.12 Упражнения

  8. В света на регулярните изрази RegEx

  8.1 Какво представляват регулярните изрази?

  8.2 Използване на елементарни шаблони

  8.3 Символни класове

  8.4 Съгласуване с m//

  8.5 Допълнителни модификатори

  8.6 Котви

  8.7 Обвързващият оператор =~

  8.8 Интерполация в шаблон

  8.9 Променливи на съгласуването

  8.10 Обобщаващи квантори

  8.11 Приоритет

  8.12 Програма за тестване на шаблони

  8.13 Упражнения

  9. Обработка на текст посредством регулярни изрази

  9.1 Заместване със s///

  9.2 Операторът split

  9.3 Функцията join

  9.4 m// в списъчен контекст

  9.5 По-мощни регулярни изрази

  9.6 Упражнения

  10. Perl модули

  10.1 Откриване на модули

  10.2 Инсталиране на модули

  10.3 Използване на обикновени модули

  10.4 Упражнения

  11. Файлови тестове

  11.1 Оператори за файлови тестове

  11.2 Функциите stat и lstat

  11.3 Функцията localtime

  11.4 Побитови оператори

  11.5 Упражнения

  12. Операции с файлове и директории

  12.1 Придвижване през дървото на директориите

  12.2 Работа с глобални символи

  12.3 Алтернативен синтаксис за глобалните символи

  12.4 Манипулатори на директории

  12.5 Рекурсивен преглед на директории

  12.6 Управление на файлове и директории

  12.7 Премахване на файлове

  12.8 Преименуване на файлове

  12.9 Връзки и файлове

  12.10 Създаване и премахване на директории

  12.11 Промяна на разрешенията

  12.12 Промяна на притежателя

  12.13 Промяна на времевите параметри

  12.14 Упражнения

  13. Низове и сортиране

  13.1 Откриване на подниз с помоща на index

  13.2 Обработка на подниз със substr

  13.3 Форматиране на данни с sprintf

  13.4 Усъвършествано сортиране

  13.5 Упражнения

  14. Управление на процеси

  14.1 Функцията system

  14.2 Функцията exec

  14.3 Променливи на средата

  14.4 Употреба на обратни кавички за прихващане на изходни данни

  14.5 Процеси като файлови манипулатори

  14.6 Работа с fork

  14.7 Изпращане и получаване на сигнали

  14.8 Упражнения

  15 Бази данни

  15.1 DBM бази данни и DBM хеш

  15.2 Създаване, отваряне и затваряне на DBM хеш

  15.3 Използване на DBM хеш

  15.4 Бази данни с фиксирана дължина и произволен достъп

  15.5 Бази данни с променлива дължина (текст)

  15.6 Изтриване на елементи на DBM хеш

  15.7 MySQL клиент-сървър

  15.8 Универсалният модул DBI

  15.9 Изпълняване на SQL-команди чрез DBI

  15.10 Използване на SQL без сървър за база данни

  15.11 Работа с грешки при бази данни

  15.12 Ефикасни повторения на заявки

  15.13 Програмно създаване на заявки

  15.14 Използване на транзакции

  15.15 Преглед на данните по страници

  15.16 Запазване на резултатите в Excel или CSV-формат

  15.17 Упражнения

  16. Уеб програмиране

  16.1 Модулът CGI.pm

  16.2 Най-простата CGI програма

  16.3 Предаване на параметри чрез CGI

  16.4 По-малко писане

  16.5 Генериране на форми

  16.6 Други елементи на форми

  16.7 Oбектно-ориентирано програмиране в Perl

  16.8 Обекти в CGI.pm

  16.9 Създаване на блог сайт за 10 минути

  16.10 Тестване на CGI програми за грешки

  16.11 Упражнения

  17. Някои усъвършенствани техники в Perl

  17.1 Прихващане на грешки с eval

  17.2 Избиране на елементи от списък с помощта на grep

  17.3 Трансформиране на елементи от списък посредством map

  17.4 Хешови ключове без кавички

  17.5 Отрязъци

  17.6 Вградени функции

  17.7 Създаване и обработка на файлове от формат HTML

  17.8 Създаване и обработка на файлове от формат XML

  17.9 Създаване и обработка на файлове от формат JSON

  17.10 Създаване и обработка на файлове от формат CSV

  17.11 Създаване и обработка на файлове от формат Exsel

  17.12 Създаване и обработка на файлове от формат MS-Word

  17.13 Създаване и обработка на файлове от формат PDF

  17.14 Манипулиране на графични изображения с Perl Magick

  17.15 Въпроси които не сме обсъждали

  17.16 Упражнения

 • График на курса по програмиране на Perl:

  Продължителност на обучението  – 64 учебни часа ( 2 месеца ).

   

  Следващите начални дати са:

  Курсът се провежда при предварително сформирана група. Необходимо е да се запишете, като попълните формата за записване, така няма да изпуснете обучението и при събиране на нужния брой курсисти ще се свържем с вас да ви информираме за началната дата на курса. 

   Обучението се провежда в група до 8-м курсисти, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена и заплащане на курса:

  Цена: 520 лв.
  Сумата на курса, може да се заплати разсрочено на две вноски. Първата от 300 лева се внася при записването, а втората от 220 лева след първия месец от обучението.

   

 • Записване

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   Ива Емилова Попова

   инж. Ива Попова преподавател по Компютърните технологии и софтуерното инженерство съпътстват целия живот на Ива Попова. Сблъсква се с тях още в началото на 90-те години, когато завършва средното си образование в единствената за България тогава специализирана професионална гимназия в областта на Компютърните Системи ‐ УКТЦ в гр. Правец. След това продължава в ТУ‐София като магистър‐инженер по Компютърни Системи и Технологии.
   През последната година от магистратурата й, в далечната 2002ра година, се поражда интереса й към областта на Изкуствения Интелект и продължава с 4 годишно обучение като докторант по Системи с Изкуствен Интелект, имайки възможността да работи с един от пионерите на ИИ в България ‐ проф. Людмил Даковски. Фокусът на дисертацията й е върху приложението на Машинно обучение и Обработка на Естествен Език при персонализирани търсещи системи в Уеб
   пространството.
   Именно като докторант в ТУ‐София Ива започва, а след това и продължава, преподавателската си кариера като асистент по дисциплините “Изкуствен Интелект и Експертни Системи”, “Програмиране в Интернет”, “Програмни Езици”.
   Интересът й към Уеб технологиите още през 2008-ма я отвежда като програмист в един от първите електронни магазини в България ‐ store.bg. Продължава професионалното си развитие в корпоративния свят, работи като софтуерен инженер и Уеб програмист в множество международни компании ‐ Comp‐tel, Internet Securities, Datamax, Experian. След няколко години като старши програмист и ръководител на софтуерен екип, Ива започва freelance практика, което й позволява всеобхватно да прилага и обогатява уменията си в най‐модерните аспекти на Уеб Технологиите и Изкуствения Интелект.
   Въпреки че се радва на признанието от доволни клиенти, истинско удовлетворение в работата получава от споделянето на знания и опит. Твърдата й увереност, че Компютърните Технологии са за всеки и трябва да бъдат разбираеми за всеки я отвежда през 2016-та година в Компютърно образователен център Progress, където и до днес подготвя и провежда множество курсове по Front‐End Development, Python, JavaScript и Machine Learning.

   Програмни езици: JavaScript, TypeScript, Python, Perl, PHP, C++

   Бази Данни: MySQL, PostgreSQl, MongoDB, Neo4j Graph Database

   Уеб Технологии: HTML5, CSS3, React, Angular, Node.js

   Машинно обучение: pandas, scikit‐learn, NLTK, tensorflow, …

   Изкуствен Интелект: Natural Language Processing, LLMs, Information Retrieval, Ontologies, Expert Systems,
   Neural Networks.

  Leave a Reply

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ