Go to Top

Курс по програмиране с Pearl

 

Какво е Perl?

Perl е универсален език за писане на скриптове, създаден да направи лесните неща още по-лесни, а трудните – възможни.
Perl е подходящ за изпълнение на почти всяка задача върху почти всяка платформа – от малки промени, въведени през командния ред, до обработване на файлови системи, управление на процеси, администриране на бази данни, клиент-сървър програмиране, уеб приложения и управление на уеб-базирани данни.

Цел на курса по програмиране на Perl:

Курсът е предназначен да ви научи да пишете полезни скриптове на Perl, колкото е възможно най-бързо. Да създавате работни програми от начало до край. Да разберете различните части на програмата и как да ги ползвате заедно. Да овладеете синтаксиса на основните функции и инструкции на езика и данните, с които работи, както и значението на вградените променливи. Да изпълнявате системни команди, да се запознаете с управлението на бази данни, да обработвате текстови файлове от всякакъв формат – HTML XML, JSON, CSV, Exsel, MS-Word, PDF и др., да манипулирате графични изображения, да създавате уеб сайтове.
Темите включват: типове данни и променливи в Perl, управляващи структури, оператори и приоритет, подпрограми, операции с файлове, регулярни изрази, манипулация на низове, списъци и сортиране, управление на процеси, допълнителни модули, уеб програмиране, като всяка тема се съпътства от голям брой примери и упражнения с разработени отговори.

За кого е предназначен курсът:

Курсът може да бъде изучаван, както от абсолютно начинаещи в програмирането, така и от тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно по-високо ниво. Желателно е да имате известни, минимални познания по операционната система Linux.

Ползване на личен или служебен лаптоп:

Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп/настолен компютър от центъра.
Пълната мощ на Perl се проявява и изучава на операционна система Linux – Fedora, Ubuntu, Suse, CentOS и т.н.

Мащаб на групата:

Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8 участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

Лектор:

Емил Емануилов е водещият на  курса по „Програмиране с Perl“. Повече информация за него – тук.

Издаване на Сертификат:

Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат.Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението.

Хостинг план:

Безлатен хостинг за всеки един курсист за целите на курса, предоставен от нашите партньори от Суперхостинг, чрез план – “СуперПро” .

Продължителност на курса:

Курса е с обем от 64 учебни часа и е с продължителност два месеца. Занятията се провеждат два пъти в седмицата. График на курса и записване – тук.

Цена и заплащане на курса:

Цена: 520 лв.
Сумата на курса, може да се заплати разсрочено на две равни вноски по 260 лева. Първата се внася при записването, а втората след първият месец от обучението.

Учебна програма по Perl / ниво начинаещи / :

1. Въведение в програмния език Perl

1.1 Какво означава абревиатурата „Perl”?

1.2 История на Perl

1.3 Perl и операционната система

1.4 Основни идеи на Perl

1.5 Как да съставя програма на Perl?

1.6 Връзка между скриптовите езици Perl, HTML и JavaScript

1.7 Упражнения

2. Скаларни данни

2.1 Числа

2.2 Низове

2.3 Вградените предупредителни съобщения на Perl

2.4 Скаларни променливи

2.5 Изход с print

2.6 Прихващане на потребителски входни данни

2.7 Операторът chomp

2.8 Стойността undef

2.9 Функцията defined

2.10 Упражнения

3. Масиви (списъци от скалари)

3.1 Получаване на достъп до елементите на масив

3.2 Специални индекси на масив

3.3 Списъчни литерали

3.4 Присвояване на списък

3.5 Интерполация на масиви в низове

3.6 Скаларен и списъчен контекст

3.7 Упражнения

4. Хешове (списъци от скалари – II вид)

4.1 Какво е хешът?

4.2 Достъп до елементите на хеш

4.3 Функции за хешове

4.4 Защо each обхожда два пъти по-бързо хеша от foreach

4.5 Типичната употреба на хеш

4.6 Хешът %ENV

Упражнения

5 Управляващи структури, оператори и приоритет

5.1 Операторът if/unless

5.2 Клаузата elsif

5.3 Операторът while/until

5.4 Операторът for

5.5 Операторът foreach

5.6 Автоматично увеличаване и намаляване с единица

5.7 Управление на цикли

5.8 Операторът last

5.9 Операторът next

5.10 Операторът redo

5.11 Блокове с етикети

5.12 Модификатори на изрази

5.13 && и || като оператори

5.14 Тернарният оператор ?:

5.15 Логически оператори за сравнение

5.16 Упражнения

6. Подпрограми

6.1 Дефиниране на подпрограма

6.2 Извикване на подпрограма

6.3 Върнати стойности

6.4 Аргументи

6.5 Частни променливи в подпрограма

6.6 Списък с произволен брой параметри

6.7 Бележки относно лексикалните (my) променливи

6.8 Прагмата use strict

6.9 Операторът return

6.10 Нескаларни върнати стойности

6.11 Постоянни частни променливи

6.12 Упражнения

7. Вход и изход

7.1 Вход от стандартния вход

7.2 Вход от оператора ромб <>

7.3 Извикващите аргументи

7.4 Изход към стандартния изход

7.5 Форматиран изход с printf

7.6 Файлови манипулатори

7.7 Отваряне на файлов манипулатор

7.8 Фатални грешки с die

7.9 Употреба на файлови манипулатори

7.10 Повторно отваряне на стандартен файлов манипулатор

7.11 Изход със say

7.12 Упражнения

8. В света на регулярните изрази RegEx

8.1 Какво представляват регулярните изрази?

8.2 Използване на елементарни шаблони

8.3 Символни класове

8.4 Съгласуване с m//

8.5 Допълнителни модификатори

8.6 Котви

8.7 Обвързващият оператор =~

8.8 Интерполация в шаблон

8.9 Променливи на съгласуването

8.10 Обобщаващи квантори

8.11 Приоритет

8.12 Програма за тестване на шаблони

8.13 Упражнения

9. Обработка на текст посредством регулярни изрази

9.1 Заместване със s///

9.2 Операторът split

9.3 Функцията join

9.4 m// в списъчен контекст

9.5 По-мощни регулярни изрази

9.6 Упражнения

10. Perl модули

10.1 Откриване на модули

10.2 Инсталиране на модули

10.3 Използване на обикновени модули

10.4 Упражнения

11. Файлови тестове

11.1 Оператори за файлови тестове

11.2 Функциите stat и lstat

11.3 Функцията localtime

11.4 Побитови оператори

11.5 Упражнения

12. Операции с файлове и директории

12.1 Придвижване през дървото на директориите

12.2 Работа с глобални символи

12.3 Алтернативен синтаксис за глобалните символи

12.4 Манипулатори на директории

12.5 Рекурсивен преглед на директории

12.6 Управление на файлове и директории

12.7 Премахване на файлове

12.8 Преименуване на файлове

12.9 Връзки и файлове

12.10 Създаване и премахване на директории

12.11 Промяна на разрешенията

12.12 Промяна на притежателя

12.13 Промяна на времевите параметри

12.14 Упражнения

13. Низове и сортиране

13.1 Откриване на подниз с помоща на index

13.2 Обработка на подниз със substr

13.3 Форматиране на данни с sprintf

13.4 Усъвършествано сортиране

13.5 Упражнения

14. Управление на процеси

14.1 Функцията system

14.2 Функцията exec

14.3 Променливи на средата

14.4 Употреба на обратни кавички за прихващане на изходни данни

14.5 Процеси като файлови манипулатори

14.6 Работа с fork

14.7 Изпращане и получаване на сигнали

14.8 Упражнения

15 Бази данни

15.1 DBM бази данни и DBM хеш

15.2 Създаване, отваряне и затваряне на DBM хеш

15.3 Използване на DBM хеш

15.4 Бази данни с фиксирана дължина и произволен достъп

15.5 Бази данни с променлива дължина (текст)

15.6 Изтриване на елементи на DBM хеш

15.7 MySQL клиент-сървър

15.8 Универсалният модул DBI

15.9 Изпълняване на SQL-команди чрез DBI

15.10 Използване на SQL без сървър за база данни

15.11 Работа с грешки при бази данни

15.12 Ефикасни повторения на заявки

15.13 Програмно създаване на заявки

15.14 Използване на транзакции

15.15 Преглед на данните по страници

15.16 Запазване на резултатите в Excel или CSV-формат

15.17 Упражнения

16. Уеб програмиране

16.1 Модулът CGI.pm

16.2 Най-простата CGI програма

16.3 Предаване на параметри чрез CGI

16.4 По-малко писане

16.5 Генериране на форми

16.6 Други елементи на форми

16.7 Oбектно-ориентирано програмиране в Perl

16.8 Обекти в CGI.pm

16.9 Създаване на блог сайт за 10 минути

16.10 Тестване на CGI програми за грешки

16.11 Упражнения

17. Някои усъвършенствани техники в Perl

17.1 Прихващане на грешки с eval

17.2 Избиране на елементи от списък с помощта на grep

17.3 Трансформиране на елементи от списък посредством map

17.4 Хешови ключове без кавички

17.5 Отрязъци

17.6 Вградени функции

17.7 Създаване и обработка на файлове от формат HTML

17.8 Създаване и обработка на файлове от формат XML

17.9 Създаване и обработка на файлове от формат JSON

17.10 Създаване и обработка на файлове от формат CSV

17.11 Създаване и обработка на файлове от формат Exsel

17.12 Създаване и обработка на файлове от формат MS-Word

17.13 Създаване и обработка на файлове от формат PDF

17.14 Манипулиране на графични изображения с Perl Magick

17.15 Въпроси които не сме обсъждали

17.16 Упражнения

График на следващите обучения по „Програмиране с Perl“ – тук.

Оставете ревю на курса

avatar

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ