Go to Top

Курс по програмиране с Perl

 

 

 

 

 • Какво е Perl?

  Perl е универсален език за писане на скриптове, създаден да направи лесните неща още по-лесни, а трудните – възможни.
  Perl е подходящ за изпълнение на почти всяка задача върху почти всяка платформа – от малки промени, въведени през командния ред, до обработване на файлови системи, управление на процеси, администриране на бази данни, клиент-сървър програмиране, уеб приложения и управление на уеб-базирани данни.

  Цел на курса по програмиране на Perl:

  Курсът е предназначен да ви научи да пишете полезни скриптове на Perl, колкото е възможно най-бързо. Да създавате работни програми от начало до край. Да разберете различните части на програмата и как да ги ползвате заедно. Да овладеете синтаксиса на основните функции и инструкции на езика и данните, с които работи, както и значението на вградените променливи. Да изпълнявате системни команди, да се запознаете с управлението на бази данни, да обработвате текстови файлове от всякакъв формат – HTML XML, JSON, CSV, Exsel, MS-Word, PDF и др., да манипулирате графични изображения, да създавате уеб сайтове.
  Темите включват: типове данни и променливи в Perl, управляващи структури, оператори и приоритет, подпрограми, операции с файлове, регулярни изрази, манипулация на низове, списъци и сортиране, управление на процеси, допълнителни модули, уеб програмиране, като всяка тема се съпътства от голям брой примери и упражнения с разработени отговори.

  За кого е предназначен курсът:

  Курсът може да бъде изучаван, както от абсолютно начинаещи в програмирането, така и от тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно по-високо ниво. Желателно е да имате известни, минимални познания по операционната система Linux.

  Ползване на личен или служебен лаптоп:

  Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп/настолен компютър от центъра.
  Пълната мощ на Perl се проявява и изучава на операционна система Linux – Fedora, Ubuntu, Suse, CentOS и т.н.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8 участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Издаване на Сертификат:

  Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат.Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението.

  Хостинг план:

  Безлатен хостинг за всеки един курсист за целите на курса, предоставен от нашите партньори от Суперхостинг, чрез план – “СуперПро” .

 • Учебна програма по Perl / ниво начинаещи / :

  1. Въведение в програмния език Perl

  1.1 Какво означава абревиатурата „Perl”?

  1.2 История на Perl

  1.3 Perl и операционната система

  1.4 Основни идеи на Perl

  1.5 Как да съставя програма на Perl?

  1.6 Връзка между скриптовите езици Perl, HTML и JavaScript

  1.7 Упражнения

  2. Скаларни данни

  2.1 Числа

  2.2 Низове

  2.3 Вградените предупредителни съобщения на Perl

  2.4 Скаларни променливи

  2.5 Изход с print

  2.6 Прихващане на потребителски входни данни

  2.7 Операторът chomp

  2.8 Стойността undef

  2.9 Функцията defined

  2.10 Упражнения

  3. Масиви (списъци от скалари)

  3.1 Получаване на достъп до елементите на масив

  3.2 Специални индекси на масив

  3.3 Списъчни литерали

  3.4 Присвояване на списък

  3.5 Интерполация на масиви в низове

  3.6 Скаларен и списъчен контекст

  3.7 Упражнения

  4. Хешове (списъци от скалари – II вид)

  4.1 Какво е хешът?

  4.2 Достъп до елементите на хеш

  4.3 Функции за хешове

  4.4 Защо each обхожда два пъти по-бързо хеша от foreach

  4.5 Типичната употреба на хеш

  4.6 Хешът %ENV

  Упражнения

  5 Управляващи структури, оператори и приоритет

  5.1 Операторът if/unless

  5.2 Клаузата elsif

  5.3 Операторът while/until

  5.4 Операторът for

  5.5 Операторът foreach

  5.6 Автоматично увеличаване и намаляване с единица

  5.7 Управление на цикли

  5.8 Операторът last

  5.9 Операторът next

  5.10 Операторът redo

  5.11 Блокове с етикети

  5.12 Модификатори на изрази

  5.13 && и || като оператори

  5.14 Тернарният оператор ?:

  5.15 Логически оператори за сравнение

  5.16 Упражнения

  6. Подпрограми

  6.1 Дефиниране на подпрограма

  6.2 Извикване на подпрограма

  6.3 Върнати стойности

  6.4 Аргументи

  6.5 Частни променливи в подпрограма

  6.6 Списък с произволен брой параметри

  6.7 Бележки относно лексикалните (my) променливи

  6.8 Прагмата use strict

  6.9 Операторът return

  6.10 Нескаларни върнати стойности

  6.11 Постоянни частни променливи

  6.12 Упражнения

  7. Вход и изход

  7.1 Вход от стандартния вход

  7.2 Вход от оператора ромб <>

  7.3 Извикващите аргументи

  7.4 Изход към стандартния изход

  7.5 Форматиран изход с printf

  7.6 Файлови манипулатори

  7.7 Отваряне на файлов манипулатор

  7.8 Фатални грешки с die

  7.9 Употреба на файлови манипулатори

  7.10 Повторно отваряне на стандартен файлов манипулатор

  7.11 Изход със say

  7.12 Упражнения

  8. В света на регулярните изрази RegEx

  8.1 Какво представляват регулярните изрази?

  8.2 Използване на елементарни шаблони

  8.3 Символни класове

  8.4 Съгласуване с m//

  8.5 Допълнителни модификатори

  8.6 Котви

  8.7 Обвързващият оператор =~

  8.8 Интерполация в шаблон

  8.9 Променливи на съгласуването

  8.10 Обобщаващи квантори

  8.11 Приоритет

  8.12 Програма за тестване на шаблони

  8.13 Упражнения

  9. Обработка на текст посредством регулярни изрази

  9.1 Заместване със s///

  9.2 Операторът split

  9.3 Функцията join

  9.4 m// в списъчен контекст

  9.5 По-мощни регулярни изрази

  9.6 Упражнения

  10. Perl модули

  10.1 Откриване на модули

  10.2 Инсталиране на модули

  10.3 Използване на обикновени модули

  10.4 Упражнения

  11. Файлови тестове

  11.1 Оператори за файлови тестове

  11.2 Функциите stat и lstat

  11.3 Функцията localtime

  11.4 Побитови оператори

  11.5 Упражнения

  12. Операции с файлове и директории

  12.1 Придвижване през дървото на директориите

  12.2 Работа с глобални символи

  12.3 Алтернативен синтаксис за глобалните символи

  12.4 Манипулатори на директории

  12.5 Рекурсивен преглед на директории

  12.6 Управление на файлове и директории

  12.7 Премахване на файлове

  12.8 Преименуване на файлове

  12.9 Връзки и файлове

  12.10 Създаване и премахване на директории

  12.11 Промяна на разрешенията

  12.12 Промяна на притежателя

  12.13 Промяна на времевите параметри

  12.14 Упражнения

  13. Низове и сортиране

  13.1 Откриване на подниз с помоща на index

  13.2 Обработка на подниз със substr

  13.3 Форматиране на данни с sprintf

  13.4 Усъвършествано сортиране

  13.5 Упражнения

  14. Управление на процеси

  14.1 Функцията system

  14.2 Функцията exec

  14.3 Променливи на средата

  14.4 Употреба на обратни кавички за прихващане на изходни данни

  14.5 Процеси като файлови манипулатори

  14.6 Работа с fork

  14.7 Изпращане и получаване на сигнали

  14.8 Упражнения

  15 Бази данни

  15.1 DBM бази данни и DBM хеш

  15.2 Създаване, отваряне и затваряне на DBM хеш

  15.3 Използване на DBM хеш

  15.4 Бази данни с фиксирана дължина и произволен достъп

  15.5 Бази данни с променлива дължина (текст)

  15.6 Изтриване на елементи на DBM хеш

  15.7 MySQL клиент-сървър

  15.8 Универсалният модул DBI

  15.9 Изпълняване на SQL-команди чрез DBI

  15.10 Използване на SQL без сървър за база данни

  15.11 Работа с грешки при бази данни

  15.12 Ефикасни повторения на заявки

  15.13 Програмно създаване на заявки

  15.14 Използване на транзакции

  15.15 Преглед на данните по страници

  15.16 Запазване на резултатите в Excel или CSV-формат

  15.17 Упражнения

  16. Уеб програмиране

  16.1 Модулът CGI.pm

  16.2 Най-простата CGI програма

  16.3 Предаване на параметри чрез CGI

  16.4 По-малко писане

  16.5 Генериране на форми

  16.6 Други елементи на форми

  16.7 Oбектно-ориентирано програмиране в Perl

  16.8 Обекти в CGI.pm

  16.9 Създаване на блог сайт за 10 минути

  16.10 Тестване на CGI програми за грешки

  16.11 Упражнения

  17. Някои усъвършенствани техники в Perl

  17.1 Прихващане на грешки с eval

  17.2 Избиране на елементи от списък с помощта на grep

  17.3 Трансформиране на елементи от списък посредством map

  17.4 Хешови ключове без кавички

  17.5 Отрязъци

  17.6 Вградени функции

  17.7 Създаване и обработка на файлове от формат HTML

  17.8 Създаване и обработка на файлове от формат XML

  17.9 Създаване и обработка на файлове от формат JSON

  17.10 Създаване и обработка на файлове от формат CSV

  17.11 Създаване и обработка на файлове от формат Exsel

  17.12 Създаване и обработка на файлове от формат MS-Word

  17.13 Създаване и обработка на файлове от формат PDF

  17.14 Манипулиране на графични изображения с Perl Magick

  17.15 Въпроси които не сме обсъждали

  17.16 Упражнения

 • График на курса по програмиране на Perl:

  Продължителност на обучението  – 64 учебни часа ( 2 месеца ).

   

  Следващите начални дати са:

  05-ти октомври 2020г. (вечерна  форма на обучение от 19:00 до 22:00 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка). Часовете ще се провеждат всеки понеделник и сряда. Край на курса: 25-ти ноември 2020г.

  10-ти октомври 2020г. (съботно-неделна  форма на обучение от 14:00 до 17:00 часа, което са 4 учебни часа с 20 минути почивка). Часовете ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 29-ти ноември 2020г.

  Цена и заплащане на курса:

  Цена: 520 лв.
  Сумата на курса, може да се заплати разсрочено на две вноски. Първата от 300 лева се внася при записването, а втората от 220 лева след първия месец от обучението.

   

 • Записване

  Форма на обучение:

  Вариант на обучение:

  От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

  • Записването се извършва на място в образователния център или по банков път.
  • Предоставят се учебни материали на всеки курсист в първия ден от обучението  (безплатно).
  • В края на курса се държи тест, минаването на който е основание за издаване на Сертификат.
  • Бонус: При записване на 2-ри модул ( курс ) в образователен център „Progress” курсиста ползва 10% отстъпка.

  Записване по банков път:

  Номер на банкова сметка:
  IBAN:BG49CECB979010E2257300
  BIC:CECBBGSF
  Основание за плащане: компютърно обучение по  ”Програмиране с Perl”

  След, като извършите превода е нужно да ни уведомите на email:office@progressbg.net. Може да оставите данните на фирмата си в случай, че по-късно бихте искали да ви се издаде фактура.

  Моля, ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. За контакти, натиснете – тук.

 • Преподаватели

  Ива Емилова Попова

  Ива Емилова Попова

  Магистър-инженер по Компютърни системи и технологии, ТУ-София. Повече от 7 години опит като професионален Уеб програмист в утвърдени IT компании, някои от които са Store.bg, Comptel, Internet Securities и Datamax. Има опит като старши Уеб разработчик и ръководител на софтуерен екип. През последните 2 години работи като консултант и програмист на свободна практика в сферата на Семантичния Уеб, което и позволя всеобхватно да прилага, използва и обогатява уменията си в най-модерните аспекти на Уеб Технологиите. Преподавателската дейност на Ива започва през 2004г., когато започва и обучението си като докторант по „Системи с Изкуствен Интелект“ (профил: Семантични търсещи системи) към ТУ-София. Повече от 7 години води дисциплините „Програмиране в Интернет“„Програмни езици“„Изкуствен интелект и експертни системи“ като асистент към ТУ-София и други висши учебни заведения. Обича да споделя и обогатява знанията си не само с колеги-програмисти, но и с хора неизкушени доскоро в тази област. Твърдо вярва, че програмирането, в частност – Уеб Технологиите, са за всеки и трябва да бъдат разбираеми за всеки.

  Уеб Технологии: HTML5, CSS3, JavaScript (+jQuery, AngularJS, Bootsrtap, Node.js,…)

  Бази Данни: MySQL, MongoDB, Berkeley DB

  Програмни езици: Perl, Python, C++

  Емил Емануилов

  Емил Емануилов

  Eксперт Perl програмист на свободна практика с повече от 16 години опит в разработване на уеб базиран софтуер. Специалист в следните области: * Изграждане на уеб сайтове за електронна търговия, аукционни, социални мрежови уеб сайтове и портали. * Планиране, създаване и управление на MySQL, PostgreSQL или NoSQL бази данни. * Oтстраняване на грешки в програма, оптимизиране, бенчмаркинг и тестване на код за сигурност и ефективност. * Системна администрация на Linux машини, стартиране, настройка и поддържане на уеб сървъри Apache и Nginx, както и настройка и интегриране с Perl на сървъри за бази данни MySQL, PostgreSQL, Redis, MongoDB, SQLite * MVC технологични платформи за разработка на Perl приложения – Catalyst, Mojolicious и Dancer * Други програмни езици: С, Python, Javascript, Bash scripting * HTML5, CSS3, XML OKC Магистър по икономика – УНСС София

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ