Go to Top

Курс по „Програмиране с Java“ – Beginners

е обектно-ориентиран език за програмиране

изтеглен файлКратко представяне на езика за програмиране – Java:

Java е обектно ориентиран език за програмиране . На Java се разработва изключително разнообразен софтуер: офис приложения, уеб приложения, настолни приложения, приложения за мобилни телефони, игри и много други. Java е един от най-популярните езици за програмиране. На него пишат милиони разработчици по цял свят. Най-големите световни софтуерни корпорации като IBM, Oracle, Google и SAP базират своите решения на Java платформата и използват Java като основен език за разработка на своите продукти.

Цел на курса:

Задълбочено запознаване на курсистите с основите на програмирането  и възможностите които дава, програмирането с Java. Предаване на достатъчно познания, за придобиване на нужната стабилна база за всеки един бъдещ програмист. По време на курса, курсистите ще изпълняват множество задачи,както групово – така и самостоятелно. Новите способности, ще спомогнат изключително за по-лесната реализация на курсистите в IT сектора. След завършване, курсиста, ще е придобил повечето знания нужни за позиции, като Java програмист.

За кого е предназначен курса:

Курсът е предназначен, както за абсолютно начинаещи в програмирането, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

Лектори на курса: Илиян Петров, Стоян Милев, Антон Денев. Повече информация – тук.

 

Ползване на личен или служебен лаптоп:

Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп/настолен компютър от центъра.

Мащаб на групата:

Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

Издаване на Сертификат:

Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат.Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението.

Продължителност на курса:

Курса е с обем от 120 учебни часа и ще продължи  три месеца и половина.

Цена и заплащане на курса:

Цена: 720лв.
Сумата на курса, може да се заплати разсрочено на три равни вноски по 240 лева. Първата се внася при записването, а втората  и третата на всеки изминал месец от обучението.

Учебна програма :

1. Въведение в програмирането с Javа. Инсталиране на JDK и IDE (Eclipse). Запознаване със средата за програмиране. Примитивни типове данни. String. Декларация и инициализация на променливи от примитивен тип и тип String. Инициализация на примитивни типове и тип String от стандартния вход (клавиатурата).
2. Действия с примитивни типове данни.
3. Булеви изрази. Логически оператори. Условен оператор if.
4. Упражнение върху условен оператор.
5. Оператори за цикъл: while, for, do-while. Ключови думи break и continue.
6. Упражнение върху цикли. Първа част. Цикли с предварително ясен брой итерации.
7. Упражнение върху цикли. Втора част. Цикли, за които предварително не е ясно колко итерации ще се извършат.
8. Упражнение върху цикли. Трета част. Обобщение.
9. Едномерни масиви. Референтен тип данни. Деклариране и инициализиране на едномерен масив. Обхождане на едномерен масив.
10. Сортиране на едномерен масив. Търсене в едномерен масив. Генериране на случайни числа.
11. Упражнение върху едномерни масиви.
12. Двумерни масиви.
13. Упражнение върху двумерни масиви.
14. Приложения на масиви. Генериране на поле за игрите Minesweeper и SeaBattle.
15. Методи. Статични методи. Тип на метод. Аргументи на метод.
16. Въведение в ООП. Основни принципи на ООП. Класове, обекти, методи. Конструктори, set и get методи, toString() метод. Ключова дума this.
17. Упражнение върху класове. Първа част. Създаване на инстанция на клас. Използване на методите на класа, посредством тази инстанция.
18. Упражнение върху класове. Втора част. Писане на програма с повече от един клас. Връзки между отделните класове.
19. Наследяване. Преизползване на код. Ключова дума super. Override-ване на методи.
20. Упражнение върху наследяване.
21. Абстрактни класове и интерфейси. Задаване на поведение.
22. Упражнение върху абстрактни класове и интерфейси.
23. Java Swing. Графичен потребителски интерфейс (GUI). Инсталиране и работа с WindowsBuilder plug-in на Eclipse. Основни графични компоненти: JFrame, JPanel, JButton, JTextField, JLabel и др. Що е то Layout. Видове Layout.
24. Събития в Java. Създаване на собствени събития.
25. Упражнение върху графичен потребителски интерфейс (GUI) и събития.
26. Изключения. Обработка на изключения. Работа с текстови файлове в Java.
27. Разработване на курсов проект, използвайки придобитите знания.
28. Съдействие при разработката на проекта, анализ, насоки.
29. Съдействие при разработката на проекта, анализ, насоки.
30. Преставяне на проектите.

Бонуси:

10% отстъпка при записване на следващ модул/курс в Компютърно образователен център “Progress”.

Вижте график на следващите обучения по „ Програмиране с Java – Beginners” – тук.

Важно: Компютърно образователен център “Progress” има партньорски отношения с компании от IT сектора ( част от тях може да разгледате – тук ). Курсистите, които са показали отлични резултати по време на съответния курс, ще бъдат препоръчвани, като кандидати за работа на тези компании.