Go to Top

Linux системен администратор

 

 

 


 

 

Linux System Administrator

Кратко представяне на курса:

Системният администратор отговаря за инсталирането, поддръжката и осъвременяването на операционни системи, софтуер и компютърни мрежи, необходими за осъществяване дейността на фирмата.Курсът е въведение в системната и мрежова администрация на съвременната GNU/Linux операционна система.

Цел на курса:

Завършилите курса получават основни практически и теоретични знания за работа с LINUX/UNIX базирани операционни системи.

За кого е предназначен курсът:

Курса е предназначен, както за абсолютно начинаещи в системната администрация, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

Лектор на курса:

Занятията ще се водят от Иван Радев, който е сертифициран LPI инструктор с ID: LPI000281033.
Повече информация за него може да намерите – тук.

Какво е необходимо за участие в курса:

Необходимо е курсистите желаещи да вземат участие в курса да се запишат, като направят това на място в административния офис на компютърно образователния център „Progress”( пл. Славейков №11) заплащайки първата вноска от  стойността на обучението. Възможно е и заплащане по банков път. Повече информация – тук.

Ползване на личен или служебен лаптоп:

Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп/настолен компютър от центъра.

Мащаб на групата:

Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

Издаване на Сертификат от компютърно образователен център „Progress“:

В края на обучението всеки курсист полага практичен изпит. Успешно положилите изпита, получават Сертификат от компютърно образователен център „Progress“

Получаване на LPI сертификат – LPIC-1: System Administrator:

Тези, които желаят да положат изпити за сертификация от LPI ( Linux Profetional Institute ), могат да заявят ваучери необходими за полагане на изпитите по LPI101 и LPI102 на [email protected]

Продължителност на курса:

Курса е с обем от 80 учебни часа и ще продължи два месеца и половина. Занятията, ще се провеждат два пъти в седмицата.

Курсът е отлична подготовка за сертификация по LPI101 и LPI102.

УЧЕБНА ПРОГРАМА :
1. Запознаване с Линукс
• Функции на операционната система;
• Кратка история на UNIX/Linux, GNU / GPL;
• Линукс ядро, дистрибуции и компоненти;
• Преглед на популярните дистрибуции – Red Hat, Fedora, CentOS, SUSE, Debian, Ubuntu;
• Инсталация на Linux дистрибуция;

2. Команден интерпретатор
• Роля на командния интерпретатор, видове;
• Login, logout, виртуални терминали, графичен login, мрежови login;
• Изпълнение на команди и навигация в конзолатa;
• Системна информация – who, whoami, w, finger, users, groups, uname;
• Root концепция, смяна на потребител su / sudo , UID, GID, id, tty ;
• Помощ – help, man, info;
• Среда и променливи на средата;
• Хронология на командите – history.

3. Файлове и директории
• Filesystem Hierarchy Standard (FHS) ;
• Смяна на директории (cd);
• Преглед на съдържанието на директория (ls);
• Създаване , копиране, преместване и триене на файлове и директории;
• Блокове, inodes, връзки (hard и symbolic links);
• Файлови типове , преглед на съдържанието на файлове (cat, more, less, head, tail);
• Намиране на файлове (find, locate, which, whereis) .

4. Права за контрол на достъпа
• Собственост на файлове ( chown , chgrp );
• Права на файлове и директории (umask, chmod, SUID, SGID, Sticky bit);

5. Потоци, пренасочвания и обработка на текст
• Файлово и входно-изходно пренасочване;
• Пренасочване между програми (piping);
• File globbing (wildcard модели);
• Файлови статистики (wc);
• Текстова обработка със sed и awk;
• Подмяна на символи (tr);
• Сортиране (sort);
• Откриване на дублирания (uniq);
• Извличане на колони от текст (cut);
• Комбиниране на файлове (cat, paste);
• Търсене във файлове чрез grep;
• Регулярни изрази.

6. Файлови системи, дялове и дискови квоти
• Обща информация – дискове, дялове, файлови системи;
• Управление на дялове с fdisk и parted;
• Видове файлови системи;
• Създаване на файлови системи (mkfs);
• Настройки на файловите системи (tune2fs, dumpe2fs, fsck);
• Монтиране и демонтиране на файлови системи (mount, umount);
• NFS и SMB;
• Настройка на /etc/fstab;
• Проверка на използвано дисково пространство (du и df);
• Конфигуриране на дискови квоти.

7. Управление на софтуер
• Архивиране (tar,cpio);
• Компресия ( gzip, bzip2, zip);
• Инсталиране от сорс код (configure, make files);
• Ръчно инсталирани библиотеки (ldd, ldconfig) ;
• RPM, YUM, DPKG, APT, Aptitude;
8. Текстови редактор VI
• Oсновни команди за преглед и редактиране на текстови файлове.

9. Процеси
• Същност и жизнен цикъл на процес;
• Преглед на процесите ( ps, pstree, pgrep, top, jobs);
• Сигнали и тяхното изпращане ( kill, killall, pkill);
• Управление на задачи (fg, bg);
• Приоритетизация (nice, renice).
10. Инициализиране на системата
• Преглед на процеса на първоначално зареждане;
• Init процес и /etc/inittab конфигурационен файл;
• Конфигуриране на boot manager ( GRUB);
• Смяна на runlevel и настройка на runlevel по подразбиране;
• Systemd

11. Хардуерни настройки
• Управление на файлове свързани с устройства (dev);
• Основни файлове с хардуерна информация в /proc и /sys ;
• Инструменти за откриване на хардуерна информация (dmesg, lspci, lsusb ) ;
• Конфигуриране на компоненти и модули на kernel (modinfo, lsmod, insmod, rmmod,
depmod, modprobe, sysctl) ;

12. Настройки на командния интерпретатор и писане на прости скриптове
• Конфигурационни файлове на средата;
• Управление на променливите ;
• Писане на скриптове – параметри, вход и изход, аритметични и логически операции,
сравняване, условни оператори, цикли, функции.

13. Потребители и групи
• Файлове свързани с потребители и групи (passwd, group, shadow, gshadow);
• Администриране на потребители и групи (добавяне, модифициране и изтриване);
• Политики за пароли (chage) ;
• Потребителски файлове по подразбиране (/etc/skel, /etc/profile) ;
• Изпълняване на команди чрез sudo ;
• Поставяне на ресурсни ограничения на потребителите (ulimit).

14. Автоматизация на задачи
• Управление на at и cron задачи ;
• Формат на crontab ;
• Конфигурационни файлове на cron ;
• Anacron

15. Лог файлове
• Системни логове;
• Типове и приоритети;
• Настройка на Rsyslog;
• Journald;
• Архивиране и изтриване на логове чрез Logrotate.

16. Локализация и системно време
• Видове кодировки и инструменти за конвертиране (iconv, convmv);
• Локализационни променливи;
• Настройка на часова зона;
• Хардуерен и системен часовник;
• NTP протокол и клиентска настройка.

17. Мрежи
• Основи на TCP/IP мрежи ;
• Ръчно и автоматично конфигуриране на мрежови интерфейси;
• DNS – концепция и клиентска настройка;
• Мрежова диагностика

18. Графична система X Window
• Структура на X Window System ;
• Ръчна и автоматична конфигурация на X ;
• Управление на шрифтове;
• Инсталиране и настройка на дисплей мениджър;
• Контрол на достъпа до X (xhost);
• Отдалечен X достъп;
• Опции за достъпност – помощни технологии (GOK, Dasher, ORCA) и настройки (мишка,
клавиатура и визуални).

19. Поща, принтиране, база данни
• Поща – основни понятия, процес на изпращане и получаване, популярни MTA програми,
Postfix;
• Управление на принтери ( CUPS, lpadmin, lpr, lp, lpq, lprm ).
• База данни – oсновни SQL заявки (select, insert, update, delete, join).

20. Oтдалечен достъп
• Инсталиране, конфигуриране и работа с SSH ;
• Прехвърляне на файлове с sftp и scp;
• Управление на ключовете в SSH;
• Инсталиране и конфигуриране на vsftpd сървър

21. Сигурност на системата
• Контрол на login
• Управление на отворените файлове
• Xinetd и TCP Wrappers (hosts.allow и hosts.deny) ;
• GPG

Цена на курс по „Linux System Administrator“ (подготовка за сертификация по LPI 101 и LPI 102):

Цена: 650 лв.

Цената на курса може да се заплати на две вноски – първа вноска от 400 лева и втора вноска 250 лева. Първата се внася при записване на курса, а втората след 30 дена от началната дата на курса.

График и записване за курс по „Linux System Administrator“ – тук.

 

За поръчка на ваучери за полагане на изпити LPI 101 и LPI 102, моля заявете на [email protected] или се обадете на 0988 78 4321.

 

Важно: Компютърно образователен център „Progress“ има партньорски отношения с компании от IT сектора ( част от тях може да разгледате – тук ). Курсистите, които са показали отлични резултати по време на съответния курс, ще бъдат препоръчвани, като кандидати за работа на тези компании.